ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ทำอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูกสรรพากรประเมิน (จัดอบรมออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4505/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,070 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี
ทำอย่างไรให้ถูกต้องและไม่ถูกสรรพากรประเมิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมาย e-payment ล่าสุด ที่กระทบกับการจัดทำบัญชีและ
    ระบบเอกสารทางบัญชี
2. การจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
3. เอกสารรายจ่ายที่ใช้ในการบันทึกบัญชี กับเอกสารรายจ่ายทางภาษีเหมือน
    หรือต่างกันอย่างไร
4. ค่ารับรอง ต้องใช้เอกสารใดในการนำมาลงเป็นรายจ่าย
5. เอกสารในการทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย
6. การตรวจสอบการรับใบกำกับภาษี
7. กรณีที่ต้องออกใบกำกับภาษี และกรณีที่ไม่ต้องออก
8. เอกสารที่สามารถใช้ขอคืนภาษีซื้อได้ พร้อมหลักเกณฑ์การขอคืนภาษีซื้อ
9. กรณีเอกสารรายจ่ายสูญหาย เสียหาย ชำรุด จะแก้ไขอย่างไร
10. การจัดเก็บ การทำลาย เอกสารรับ-จ่ายต้องดำเนินการอย่างไร
11. เอกสารที่ใช้ประกอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่นักบัญชีต้องใช้ประกอบการจ่าย
12. สาขาจ่ายค่าใช้จ่าย แต่หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายออกในนามสำนักงาน
      ใช้ได้หรือไม่
13. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายโดยระบุเงินได้คนละประเภทกับข้อเท็จจริง
14. มีเอกสารรายจ่าย แต่สรรพากรไม่ยอมให้นำมาลงเป็นรายจ่ายต้องดำเนินการอย่างไร
15. ข้อควรระวัง 5 ประการกับ “บิลเงินสด”
16. หลักเกณฑ์การจัดทำ “ใบรับเงิน” มีเงื่อนไขและทำอย่างไรให้สรรพากรยอมให้นำ
      มาลงรายจ่ายได้
17. เอกสารรายจ่ายเกี่ยวกับการบริจาคที่นำมาลงเป็นรายจ่ายได้ ทั้ง 1 เท่า และ 2 เท่า
18. ค่าใช้จ่ายของกิจการที่ลูกจ้างจ่ายไปนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• กรณีชื่อตามใบเสร็จรับเงินเป็นของลูกจ้าง
• ที่อยู่ตามใบเสร็จรับเงินเป็นของบริษัท แต่จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตของพนักงาน
19. กรณีผู้ขาย ผู้ให้บริการไม่ยอมออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีให้ต้องปฏิบัติอย่างไร
20. ค่าพาหนะในการเดินทางไปทำงานของพนักงาน ลงเป็นรายจ่ายบริษัทได้อย่างไร
• ไม่มีตั๋ว ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
• มีตั๋ว แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
• มีใบเสร็จรับเงิน และมีใบกำกับภาษีขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
21. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน มีเงื่อนไขอย่างไรจึงจะนำมาลงเป็นรายจ่ายได้
22. ปัญหาด้านเอกสารเมื่อต้องจ่ายเงินให้กับบุคคลธรรมดา
23. เอกสารที่ใช้ในการบันทึกสต๊อกสินค้า ทั้งรับเข้าและจ่ายออก
24. รายได้ที่ไม่ได้รับชำระเงิน ต้องออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษีหรือไม่
25. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba