การวางแผนและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อการจัดทำบัญชีให้มีคุณภาพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4159/4Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,605 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร
การวางแผนและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
เพื่อการจัดทำบัญชีให้มีคุณภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อ.พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1.การเตรียมพร้อมและการปรับตัวของนักบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
   ในปัจจุบัน เพื่อการจัดทำบัญชีให้มีคุณภาพ

2.ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน
   เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานทางการเงิน

3.การจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ การบัญชี 2543
   และ พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี 2547

4.นักบัญชีควรต้องวางแผนการปฏิบัติงานทางบัญชี อย่างไร เพื่อให้งานบัญชีมีคุณภาพ

   4.1 ประเภทและลักษณะของธุรกิจ

   4.2 โครงสร้างองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบ

   4.3 กระบวนการทำงาน ของแต่ละหน่วยงาน

   4.4 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (AIS)

5.กระบวนการปฏิบัติการจัดทำบัญชี พร้อมทั้งการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
   ทางบัญชีให้มีคุณภาพ

   5.1 หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี

   5.2 เอกสารหลักฐานที่สำคัญในการบันทึกทางบัญชี

   5.3 การกำหนดระยะเวลา ในการนำส่งเอกสารต่างๆ

   5.4 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานทางด้านบัญชี

   5.5 การปิดงบการเงินประจำเดือน และงบการเงินประจำปี

   5.6 รายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการจัดทำรายงานทางการเงิน

6.การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางบัญชีและการควบคุมภายในที่ดีสำหรับกิจการ

7.Case study ความผิดปกติ ข้อผิดพลาดและการทุจริตของรายงานทางการเงิน

8.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba