การพิจารณารายการในงบการเงินด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ประเด็นที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 23/4152/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การพิจารณารายการในงบการเงินด้านสินทรัพย์และหนี้สิน

ประเด็นที่ผู้ทำบัญชีไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อ.พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการ Adjusting Entries ที่มีผลกระทบต่องบการเงินประจำปี
   • รายได้ค้างรับ
   • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   • รายได้รอการตัดบัญชี
   • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
   • ค่าเสื่อมราคา
2. ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณารายการบัญชีด้านสินทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล
    ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
   2.1. เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
          - ความหมายเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
          - เงินลงทุนชั่วคราวที่นำมาแสดงในรายเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
             ได้ต้องมีลักษณะอย่างไร
          - เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันจะแสดงอย่างไรในงบการเงินให้
   2.2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
          - ความหมายของ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
          - เครื่องมือทางการเงินมีความเกี่ยวข้องอย่างไรลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
          - การพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติอย่างไร
          - การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร
   2.3. เงินให้กู้ยืม
          - หลักเกณฑ์ในการปฎิบัติในการคิดดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมให้เป็นไป
             ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
   2.4  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16
          - ความหมายของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
          - การตีราคา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
          -  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และการเปิดเผยข้อมูล   
   2.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
         - ความหมายของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
         - การตีราคา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
         -  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา และการเปิดเผยข้อมูล

   2.6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
         - ข้อพิจารณาการแสดงรายการสินทรัพย์หมุนเวียนและการเปิดเผยข้อมูล
           ในงบการเงิน
3. ประเด็นที่ควรนำมาพิจารณารายการบัญชีด้านหนี้สินและการเปิดเผยข้อมูล
    ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
   3.1 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
         - ความหมายของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
         - บัญชีเจ้านี้รายตัวไม่ตรงกับบัญชีคุมยอด
         - เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ/หนี้สินการค้าต่างประเทศ
         - เจ้าหนี้มียอดด้านเดบิต
         - เช็คครบกำหนดแล้วไม่มีผู้รับ
         - รายการเจ้าหนี้ที่ควรตั้งหนี้แต่ยังไม่ได้ตั้งหนี้
   3.2 การประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37
         - ความหมายของการประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
         - ความหมายของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
         - วิธีการปฏิบัติเรื่องภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
   3.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
         - ข้อพิจารณาการแสดงรายการหนี้สินหมุนเวียนและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba