นักบัญชีกับเคล็ดลับสู่การจัดการภาษีอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 23/4531/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

นักบัญชีกับเคล็ดลับสู่การจัดการภาษีอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
อื่นๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
อื่นๆ 6 ชั่วโมง
 

 

โดย อ.งามศิลป์ รองขุน


หัวข้อสัมมนา

 

1. ความรู้ที่สำคัญของภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่นักบัญชีต้องทราบ
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
2. Case Study ปัญหาข้อผิดพลาดทางภาษี และเคล็ดลับการจัดการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์สรรพากรกำหนด
2.1) Case ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- คำนวณภาษีเงินได้พนักงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- จ่ายค่านายหน้าให้บุคคลธรรมดา จะคำนวณภาษีอย่างไรไม่ให้ผิดพลาด
- โบนัส สวัสดิการของพนักงาน คำนวณอย่างไรให้ถูกต้อง
2.2) Case ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ใช้เกณฑ์รับรู้รายได้ที่ไม่ถูกต้อง / ไม่ตรงตามกำหนดเวลา / ไม่ครบถ้วน
- นำรายจ่ายต้องห้าม ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีอากร
- คำนวณค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินไม่ถูกต้อง
- จำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
2.3) Case ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- การหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง กรณี
         * ค่าจ้างทำของ
         * ค่าขนส่ง
         * ค่าเช่าทรัพย์สิน
         * ค่าบริการ
         * การให้ส่วนลด
         * รางวัลตามเป้า
- ไม่ได้นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภายในเวลาที่กำหนด
2.4) Case ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- รายได้ของกิจการถึง 1.8 ล้าน แต่ไม่ได้จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มจะดำเนินการอย่างไร
- ประเด็นของภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีซื้อต้องห้าม
- ออกใบกำกับภาษีผิด / ยกเลิกใบกำกับภาษี / การออกใบเเทนใบกำกับภาษี
2.5) Case ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
- อย่างไรถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การขายอสังหาริมทรัพย์แบบใดที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ติดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ประทับตราวันที่ลงบนตัวอากรผิด
- เสียอากรแสตมป์ของสัญญารับจ้างทำของ และการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ไม่ถูกต้อง
3. เคล็ดลับ การยื่นแบบแสดงรายการภาษี ให้รวดเร็วและถูกต้อง
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,91
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50,51,52,55
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,2,3,53,54 และ ภ.ง.ด.1ก,2ก
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30,ภ.พ.36
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภ.ธ.40
- อากรแสตมป์ชำระอากรเป็นดวง และชำระเป็นตัวเงิน
4. บทลงโทษตามประมวลรัษฎากร และเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาภาษี หากเสียไม่ถูกต้อง – ไม่ได้เสีย - เสียไม่ครบถ้วน
5. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba