การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ พร้อมสรุปมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง

รหัสหลักสูตร : 23/4144/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
พร้อมสรุปมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้ทำบัญชีเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- Update TFRS for NPAEs ปรับปรุงใหม่
- Update TFRS for PAEs ฉบับที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ
2. ผู้ทำบัญชีกับการจัดทำรายงานทางการเงินและการปิดบัญชี
- กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
- “การปิดบัญชีประจำเดือน” สิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำและให้ความสำคัญ
- หลักในการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เพื่อการออกงบการเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง
3.ความจำเป็นของ “การปิดบัญชีประจำเดือน” สิ่งที่ผู้ทำบัญชีต้องจัดทำและให้ความสำคัญ
4.หลักในการบันทึกบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน เพื่อการออกงบการเงินที่รวดเร็วและถูกต้อง
5. ผู้ทำบัญชีกับการจัดทำงบการเงิน หลักในการวิเคราะห์และผลของตัวเลขที่เกิดจากการวิเคราะห์
5.1งบแสดงฐานะทางการเงิน
- วิเคราะห์สภาพคล่อง
- การบริหารสินทรัพย์ เรื่อง ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ถาวร
- การบริหารจัดการเรื่องการก่อหนี้
5.2 งบกำไรขาดทุน
- การเติบโตของรายได้หลัก
- การรักษาระดับกำไรขั้นต้น
- การบริหารค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
- การบริหารต้นทุนการทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ย)
5.3 งบกระแสเงินสด
- กิจกรรมดำเนินงาน
- กิจกรรมการลงทุน
- กิจกรรมการจัดหาเงิน
5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล และตัวเลขทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร

6.การวิเคราห์ข้อมูล และตัวเลขทางการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอต่อผู้บริหาร

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมมารวย การ์เด้น
1 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กทม
โทรศัพท์ :
02 561 0510-47
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานนีกรมป่าไม้ ทางออกที่ 2 (เดิน ห่างจากสถานี 600 เมตร )


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba