รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจการขายสินค้าและบริการ

รหัสหลักสูตร : 23/4529/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


รวมประเด็นปัญหาภาษีอากรที่ต้องแก้ไข ของธุรกิจการขายสินค้าและบริการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

อื่นๆ 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

 

หัวข้อสัมมนา

1. ความแตกต่างทางภาษีอากรของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

2. ภาระภาษีอากรระหว่างกิจการขายสินค้าและให้บริการที่ต้องระมัดระวัง

3. กิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกกิจการหรือไม่

4. หลักเกณฑ์ในการออกใบกำกับภาษีของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

5. กิจการประเภทใดบ้างจึงจะมีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญ

6. ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

7. ฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการขายสินค้าและให้บริการ

8. การจำหน่าย จ่าย โอนสินค้า ไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ถือเป็นการขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีใดบ้าง และข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

9. ปัญหาของภาษีซื้อต้องห้ามกับรายจ่ายต้องห้ามที่กิจการต้องระมัดระวัง

10. กิจการให้บริการต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่

11. ปัญหาในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ในกรณีสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ และสูญหาย

12. ปัญหาการตรวจนับสินค้าคงเหลือ พร้อมประเด็นสินค้าขาดหรือเกินจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

13. ความแตกต่างของยอดขาย ภ.พ.30 กับรายได้ใน ภ.ง.ด.50 จะต้องปฏิบัติอย่างไร

14. คุณธรรม จริยธรรมเเละจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์งามศิลป์ รองขุน

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba