เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่การเป็น Happy Workplace

รหัสหลักสูตร : 21/7125

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงาน เพื่อการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
สู่การเป็น 
Happy Workplace

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
วิทยากรโดย อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

หัวข้อสัมมนา
Part 1 : รูปแบบการจัดทำกิจกรรมพนักงานขององค์กร โดยทั่วไป
1. ทําไม? จะต้องดําเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน
2. อุปสรรคและปัญหาที่ทําให้การจัดไม่ประสบความสําเร็จ
3. ความหมายและความสําคัญของการจัดกิจกรรมพนักงาน
4. ประโยชน์ของการจัดทํากิจกรรมของพนักงานและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต
     - การสร้างภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม
     - การจัดเป็นสวัสดิการ หรือผลตอบแทนของพนักงาน
     - การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
     - การสร้าง CSR สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
     - การสร้างขวัญและกําลังใจ และแรงจูงใจ
     - การส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เป็นต้น
5. องค์ประกอบสําคัญ ในการจัดกิจกรรมพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อการทํางานและองค์กร
     - ประเภทของกิจกรรม
     - รูปแบบการจัดกิจกรรม
     - งบประมาณในการจัดกิจกรรม
     - ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม
     - ผู้ดําเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
Part 2 : การวิเคราะห์ประเมินองค์กรและพนักงาน เพื่อจัดทํากิจกรรมพนักงานให้เหมาะสม
1. วิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรและพนักงาน
2. การจัดทําโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
     - ใคร? มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
     - หน่วยงานใดบ้าง? ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
     - คุณลักษณะที่ดีของผู้จัดกิจกรรม
3. การศึกษาและวิเคราะห์การจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ให้เหมาะสม
4. รูปแบบและตัวอย่างกิจกรรมประเภทต่างๆ
     - กิจกรรมประเภทสวัสดิการ : การจัดตั้งคณะกรรมการ
     - กิจกรรมประเภทกีฬา : การแข่งขันกีฬา
     - กิจกรรมประเภทบันเทิง : งานเลี้ยงปีใหม่
     - กิจกรรมทางด้านศาสนาและประเพณี : ทําบุญตักบาตร
     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ : บริจาคสิ่งของ, บริจาคโลหิต
     - กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พนักงาน : โครงการห้องสมุด
     - กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต : ISO, TQM เป็นต้น
Part 3 : เทคนิคการเขียนแผนงาน โครงการ และการนําเสนอโครงการการจัดทํากิจกรรม
1. การจัดทําแผนงานการจัดกิจกรรมพนักงาน
2. การบริหารโครงการกิจกรรมพนักงาน
3. การเขียนโครงการกิจกรรมพนักงาน
4. การนําเสนอแผนงาน โครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์
5. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมพนักงาน
Part 4 : Work shop : ฝึกปฏิบัติ
1. การกําหนดรูปแบบและสร้างระบบการจัดทํากิจกรรม พนักงาน
2. การเขียนและนําเสนอโครงการกิจกรรมพนักงาน
Part 5 : ประเมินผลการจัดทํากิจกรรมพนักงานเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องและตรงตามเป้าหมายขององค์กร
1. เทคนิคและวิธีการประเมินผล ในการจัดกิจกรรมพนักงาน
2. แนวทางและการแก้ไขปัญหาต่างๆในการจัดกิจกรรมพนักงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมพงศ์ สิงหา

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba