รวมประเด็นภาษีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/1952

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

202210_650_21.jpg - 473.05 kB

รวมประเด็นภาษีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

 • ปิดบัญชี และปิดความเสี่ยงการถูกตรวจสอบจากสรรพากร
 • ต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างเมื่อสิ้นรอบบัญชี
 • เผยวิธีจัดการกับสินค่าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัย ให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
 • รู้ถึงหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรในการพิจารณาสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่าย
 • เข้าใจการรับรู้รายได้ทางบัญชีกับทางภาษี พร้อมเคลียร์ประเด็นปัญหารายจ่ายของกิจการเมื่อปิดบัญชีวิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

 1. การบันทึกรายได้-รายจ่ายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี ประเด็นที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชีและเสียภาษี
  - เกณฑ์สิทธิ เกณฑ์คงค้างทางบัญชี จุดที่นักบัญชีต้องระวังเมื่อปิดบัญชี
  - รายได้รับล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ- รายจ่ายล่วงหน้า/รายจ่ายค้างจ่าย
  - รายได้-รายจ่ายทางบัญชีกับภาษี ความเหมือนและความแตกต่างที่จะมีผลต่อการปิดบัญชีและเสียภาษี
 1. ประเด็นเรื่องรายได้ ผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - ยอดรายได้ที่ปีปัจจุบันต่ำกว่าปีก่อนจะถูกเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่หรือไม่
  - รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เมื่อปิดบัญชีต้องปฏิบัติ
  - รายได้ที่มักจะเสียภาษีไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
  - รายได้อื่นที่ต้องระมัดระวัง ณ วันปิดบัญชี
  - กิจการจะต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างเพื่อควบคุมรายได้ให้ถูกต้องไม่เสียภาษีผิดพลาด
  - กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในทางภาษีอากร ณ วันปิดบัญชีจะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด
 1. ประเด็นเรื่องสินทรัพย์ที่ต้อง การคิดค่าเสื่อมราคา ณ วันปิดบัญชี
  - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, สินทรัพย์ที่กิจการสร้างขึ้น, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  - ผลขาดทุนจากสินทรัพย์ด้อยค่าจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  - การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาวิธีลดยอดทวีคูณในทางภาษีอากรต้องบวกกลับหรือไม่
  - กิจการบันทึกสินทรัพย์คาดเคลื่อนจะมีผลทางภาษีอากรอย่างไร
  - การพิจารณาระหว่างสินทรัพย์ถาวรกับค่าใช้จ่ายมีหลักเกณฑ์อย่างไรในทางภาษีอากร
  - การบันทึกทรัพย์สินไม่ถูกต้อง ผลกระทบเมื่อปิดบัญชี
  - กู้เงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ ดอกเบี้ยเงินกู้จะถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
  - สินทรัพย์มูลค่าเล็กน้อยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในรอบบัญชีที่ได้มาทั้งจำนวนได้หรือไม่
  - ทางบัญชีจะกำหนดมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อตัดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนได้หรือไม่
  - รายจ่ายในการซ่อมแซม ต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น จะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไร
  - การบันทึกบัญชีผิดระหว่างปี จะมีผลต่อการปิดบัญชีและเสียภาษีอย่างไร
 1. ปัญหาเกี่ยวกับการกู้ยืม หนี้สิน เจ้าหนี้ ผลกระทบการปิดบัญชี
  - เงินสด เงินฝากธนาคาร รายการเทียบเท่าเงินสด
  - เงินสด ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ รายการเงินให้กู้ยืมต่างๆ
  - นำเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มาให้บริษัทในเครือกู้ยืม
  - การรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - เจ้าหนี้ทั้งหมด  - ภาษีขายตั้งพักสำหรับค่าบริการและการขาย
  - เจ้าหนี้รายตัว กับ บัญชีคุมเจ้าหนี้ กิจการควรปฏิบัติอย่างไร ณ วันปิดบัญชี
  - ยอดเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันปิดบัญชีมียอดติดลบได้หรือไม่
  - ณ วันปิดบัญชีกิจการจะต้องมีการตั้งประมาณการหนี้สินทางบัญชีในทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่
 1. ประเด็นลูกหนี้การค้าต่อการปิดบัญชี
  - ลูกหนี้การค้า กับ ลูกหนี้อื่น               
  - ลูกหนี้จากการขายสินค้า กับ ลูกหนี้จากการให้บริการ
  - การตัดหนี้สูญถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องรอจนกว่าคดีถึงที่สุดทุกกรณีหรือไม่
  - การสอบยันยอดลูกหนี้รายตัวกับบัญชีคุมยอดลูกหนี้เมื่อปิดบัญชี กรณีไม่ตรงกันต้องปฏิบัติอย่างไร
 1. การตั้งหนี้สูญ การตัดหนี้สูญ ในรอบระยะเวลาบัญชีจัดการอย่างไรเมื่อมีการปิดบัญชี
  - ทวงถามให้ชำระหนี้                               
  - ดำเนินคดีตามกฎหมาย
  - แจ้งให้ชำระหนี้ริบเงินประกัน บอกเลิกสัญญา แต่หนี้ค้างมากกว่าเงินประกันตามสัญญา
  - หนี้สงสัยจะสูญจะถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
  - ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ไม่สามารถชำระหนี้ได้กิจการจะตัดหนี้สูญอย่างไรให้ถูกต้อง
  - การตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องรอจนกว่าคดีถึงที่สุดทุกกรณีหรือไม่
  - สิ่งที่ต้องปฎิบัติในการตัดหนี้สูญเมื่อปิดบัญชี
 1. ประเด็นเรื่องสินค้าคงเหลือ ต่อการปิดบัญชี
  - การวัดมูลค่า, ต้นทุน, การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
  - การรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ
  - มูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือในการปิดบัญชี
  - ส่วนผลขาดทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ (เช่น ขาดทุนจากสินค้าที่สูญหาย)
  - การกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
  - สินค้าคงเหลือต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
  - เมื่อสิ้นรอบบัญชีต้องมีการตรวจนับสินค้าคงเหลือต้องจัดทำรายงานอะไรบ้างจึงจะครบถ้วนถูกต้อง
  - การตีราคาสินค้าคงเหลือให้ครบถ้วนถูกต้อง
  - สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ล้าสมัยจะต้องจัดทำรายงานอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
  - แนวปฏิบัติที่ถูกต้องกรณีวัตถุดิบเสียหาย, งานระหว่างทำเสียหาย, สินค้าสำเร็จรูปเสียหาย
  - การตัดบัญชีของสินค้าเสียหาย, สูญหาย, ทำลายสินค้าและวัตถุดิบมีวิธีใดบ้างที่สรรพากรยอมรับ
  - “สินค้าขาดหรือเกิน” จากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ต้องปฏิบัติอย่างไร และรายงานอะไรบ้างที่ต้องจัดทำ
  - ภาระภาษีของรายได้จากการขายเศษวัสดุมีอะไรบ้าง
 1. ประเด็นเรื่อง รายจ่าย รายจ่ายต้องห้าม เงินบริจาค และค่ารับรอง ผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - วิธีพิจารณาว่า อย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรได้
  - ความแตกต่างรายจ่ายทางด้านบัญชี และภาษี ปิดบัญชีต้องทำอย่างไร
  - ประเด็นเรื่องส่งเสริมการขาย ผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - รายจ่ายต้องห้ามอะไรบ้างที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ณ วันปิดบัญชี
  - รายจ่ายต้องห้ามต้องบวกกลับทุกรายการหรือไม่
  - รายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หาที่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม
  - รายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
  - รายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง
  - บริจาคอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  - กิจการขาดทุนแต่มีรายการบริจาคในระหว่างปีจะนำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
  - รายจ่ายการกุศลสาธารณะต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเป็นอย่างไรมีวิธีการคำนวณอย่างไร
  - รายจ่ายเพื่อการศึกษาและการกีฬาต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิเป็นอย่างไร มีวิธีการคำนวณอย่างไร
  - ซื้อบัตรการกุศลจะถือเป็นรายจ่ายคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
  - บริจาคอย่างไรจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
  - ค่ารับรองต้องไม่เกินรายละ 2,000 บาท หมายความว่าอย่างไร
  - สิ้นรอบบัญชีค่ารับรองต้องไม่เกิน 3% ต้องคำนวณอย่างไร และหากเกินต้องบวกกลับในแบบ ภ.ง.ด.50 หรือไม่
  - ภาษีซื้อที่ขอคืนหรือเครดิตภาษีขายได้ แต่กิจการไม่ต้องการขอคืนถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  - ผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามหรือไม่
  - เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร ค่าปรับทางอาญา
 1. รายจ่ายที่จ่ายจริง แต่ไม่มีหลักฐานที่เพียงพอ ผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - หลักเกณฑ์ 4 ข้อในการพิจารณา “บิล” อย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  - ค่าใช้จ่ายจะต้องมี “บิล” ทุกรายการหรือไม่ หากไม่มี “บิล” ต้องปฏิบัติอย่างไร
  - เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงรายจ่ายกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด
 1. ประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี วิธีการและเอกสารประกอบที่ต้องจัดทำ
 2. ขาดทุนสะสมกับผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - ปัญหาขาดทุนสะสมเกินทุน
  - ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 ปี มีหลักเกณฑ์การใช้สิทธิอย่างไรในทางภาษีอากร
  - การเลือกหักขาดทุนสะสมบางปีทำได้หรือไม่
 1. ประเด็นเรื่องการบวกกลับ ผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - ประเด็นการปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากร(บวกกลับ)มีอะไรบ้าง
  - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการบวกกลับไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
 1. งบกระทบยอดกับบัญชีพิเศษ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ผลกระทบทางภาษีและการปิดบัญชี
  - ภ.ง.ด.1, 1ก
  - ภ.ง.ด.3                             
  - ภ.ง.ด.53           
  - บัญชีพิเศษ
  - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่กิจการมีสิทธิขอคืน แต่ไม่ขอคืนจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  - ภาษี ณ ที่จ่ายที่ไม่ขอคืน ต้องนำมารวมเป็นรายได้หรือไม่
 2. เอกสารที่ต้องพร้อมเมื่อปิดบัญชี กรณีถูกตรวจสอบหรือตรวจย้อนหลัง
  - งบการเงิน - จำนวนหุ้น                       
  - สำรองตามกฎหมาย                                     
  - กำไร/ ขาดทุนสะสมยกมา
  - งบทดรอง - กำไร/ ขาดทุนสุทธิปีปัจจุบัน       
  - บัญชีแยกประเภท
  - ภ.ง.ด. 50 ของปีก่อน
  - ภ.ง.ด. 51                                                                     
  - สบช. 3 อบจ.5
  - ทางแก้ปัญหาการประมาณการกำไรสุทธิภ.ง.ด. 51 ขาด-เกิน
 1. การปิดบัญชีเพื่อเตรียมยื่นแบบ ภ.ง.ด 51, ภ.ง.ด. 50
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบบัญชีภาษีอากร

สถานที่

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-2108100
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba