บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี (Tax & Accounting for Non-Accountant)

รหัสหลักสูตร : 21/5016

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 11,770 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีและภาษีอากร สำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
(Tax & Accounting for Non-Accountant)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

หลักสูตร “บัญชีและภาษีอากร สําหรับผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี” นี้นําเสนอความรู้ในหลักการบัญชีและภาษีอากรภายใต้กรอบ และวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจสําหรับผู้บริหารและผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชีเพื่อติดอาวุธการบริหารและการทํางานอย่างครบวงจร

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

Part 1 : บัญชี
1. ความแตกต่างของประเภทธุรกิจ และผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
2. ความสำคัญและความจำเป็นของบัญชีกับธุรกิจ
2.1 ประโยชน์ในการจัดทำบัญชี
2.2 ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี
3. โครงสร้างระบบบัญชีครบวงจร
3.1 วงจรรายรับ
3.2 วงจรรายจ่าย
3.3 การเงิน
3.4 ทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
3.5 ระบบ GL และรายงาน
4. วงจรการจัดทำบัญชีและความหมายที่ควรทราบ
4.1 แนวคิดในการจัดทำบัญชี
4.2 ชนิดของบัญชีที่นิติบุคคลต้องจัดทำ
4.3 ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีให้แล้วเสร็จ
4.4 การตรวจสอบงบการเงิน
4.5 วงจรการจัดทำบัญชี
4.6 การจำแนกบัญชี
4.7 งบการเงิน – ปีบัญชี / งวดบัญชี
4.8 การบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
5. ทำความเข้าใจบัญชีเดียว
6. เคล็ดลับการดูแลงานด้านบัญชีและควบคุมกลไกต่างๆในการจัดทำบัญชีที่ควรทราบ
6.1 การวางแผนการทำงานของนักบัญชี
6.2 สัญญาณเตือนภัยที่บ่งชี้ว่าการจัดทำบัญชีเริ่มมีปัญหา
7. ความสำคัญของเอกสาร หลักฐาน ผลกระทบทางบัญชีและภาษี
7.1 เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
7.2 ระบบเอกสารบัญชี-ภาษี
7.3 ลักษณะของเอกสารที่ดี
8. รายการบัญชีที่สำคัญ ที่ควรระมัดระวัง
9. การวิเคราะห์และการอ่านงบการเงิน การนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประกอบการตัดสินใจ
9.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน
9.2 งบกำไรขาดทุน
9.3 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
9.4 งบกระแสเงินสด
9.5 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
10. อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio เพื่อทราบผลประกอบการของกิจการ
11. การเลือกใช้โปรแกรมบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
12. ความแตกต่างและข้อควรระวัง ข้อดี-ข้อเสียในการจัดทำบัญชีเอง หรือ จ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้

Part 2 : ภาษี
1. รูปแบบของธุรกิจกับภาระภาษีของสรรพากร
2. ภาษีอากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ สิ่งที่ต้องทราบ
2.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
2.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.4 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
2.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
2.6 อากรสแตมป์
3. เอกสารหลักฐานสำคัญทางด้านภาษีอากรที่ต้องทราบและจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการ
3.2 เอกสารหลักฐานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
3.3 เอกสารหลักฐานในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การเสียภาษีอากรแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง และประหยัด การคำนวณภาษีและการยื่นแบบภาษี
5. ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีที่ต้องระวังและต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ(บวกกลับ)
6. Update กฎหมายภาษีอากรปีปัจจุบัน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี
7. ความเสียหายและความรับผิด พร้อมผลกระทบจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง

 


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อ.คำนึง สาริสระ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba