ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3612Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,210 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,745 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจ

นำเข้า – ส่งออกอย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

บรรยายโดย อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

หัวข้อสัมมนา

1. ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจนำเข้า-ส่งออกที่ผู้ประกอบการควรทราบ
และพลาดไม่ได้

- Work Flow การนำเข้า
– ส่งออก ที่สำคัญ
- ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า
- ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
- การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า – ส่งออก
- กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขายหรือ Order ในการนำเข้า – ส่งออก

2. การทำธุรกิจนำเข้า – ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารสำคัญของธุรกิจนำเข้า – ส่งออกที่ต้องมี
- เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
- เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
- เอกสารทางการค้า (Commercial Document)

3. ข้อตกลงทางการค้า เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า ความรับผิด ค่าใช้จ่าย (Incoterms®2010)

- EXW (Ex-Works) - FCA (Free Carrier) - FAS (Free Alongside Ship)
- FOB (Free on Board) - CFR (Cost and Freight) - CIF (Cost Insurance and Freight)
- CPT (Carriage Paid To) - CIP (Carriage and Insurance Paid To)
- DAT (Delivered at Terminal) - DAP (Delivered at Place) - DDP (Delivered Duty Paid)

4. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการ
- การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)
- ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection) - การฝากขาย (Consignment)
- ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
- การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระเงินด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย Forward Contract,Option,Swap etc.

6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จะนำเข้า-ส่งออก

7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัยทันเวลาและเหมาะสมกับสินค้า

8. พิธีการศุลกากรขาออก-ขาเข้า และการตรวจปล่อยสินค้า

9. หลักเกณฑ์ในการเสียภาษีการประเมินราคา และการคำนวณค่าภาษีอากร

10. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก เช่น FTA การขอืนอากรมาตรา19 ทวิ,เขตปลอดอากร (Free Zone) เป็นต้น

11. ข้อควรระวังในการเลือก Shipping

12. เอกสาร หลักฐานที่ต้องให้และรับจาก Shipping

13. ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขาย และรายละเอียดในสัญญา เพื่อป้องกันความเสี่ยง
- สัญญาของฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายมีอะไรบ้าง?
- ประเด็นปัญหา...ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดของสัญญา
- รายละเอียดสำคัญในการทำสัญญา 

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba