สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre : IBC)

รหัสหลักสูตร : 21/8324/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับบริษัทที่ต้องการจดทะเบียน
เป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Centre : IBC)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อิ่นๆ รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รออนุมัติ

 

• ลดอัตราภาษี 8% , 5% , 3% เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร
หัวข้อสัมมนา
1. ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre : IBC) หมายความว่าอย่างไร
2.บริษัทที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง และสามารถ จดจัดตั้ง ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) หลายที่ได้หรือไม่
- คุณสมบัติก่อนเป็น IBC, ระหว่างเป็น IBC
3.สิทธิประโยชน์ทางภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามา ทำงานให้กับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
- ชาวต่างชาติที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องมี คุณสมบัติอย่างไร
- จำนวนวันที่ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยพิจารณา จากอะไร
- จ่ายเงินได้ให้กับพนักงานที่ เป็นชาวต่างชาติต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ ต้องหักอัตราใด ต้องดูอนุสัญญา ภาษีซ้อนด้วยหรือไม่
* กรณีอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน
* กรณีอยู่ในประเทศไทย 180 วัน
- พนักงานที่เป็นชาวต่างชาติจะได้รับยกเว้นเงินได้ 150,000 บาทหรือไม่
- สิ้นปีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติต้องยื่นแบบเสียภาษี หรือไม่ถ้ายื่นจะมีผลอย่างไร
- ถ้าพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติไม่นำเงินได้ 40 (1) (4) (8) มารวมคำนวณเสียภาษีตอนสิ้นปียังคงต้อง ยื่นแบบหรือไม่
4. การเสียภาษีของศูนย์กลางระหว่างประเทศ (IBC) เสียภาษีอย่างไร
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์
5. ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ได้รับสิทธิทางภาษีอย่างไรและยกเว้นภาษีอะไรบ้าง
- รอบระยะเวลานั้นนับอย่างไร
- วิสาหกิจในเครือหมายความว่าอย่างไร
- ลดอัตราภาษี เป็น 8% , 5% , 3% ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

6. รายได้ของศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) ที่จะได้รับยกเว้นมีหลักเกณฑ์อย่างไร
- เงินปันผลต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
- รายได้ดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้
- ดอกเบี้ยเงินฝาก
- ดอกเบี้ยที่เกิดจากการให้เงินกู้แก่วิสาหกิจในเครือที่ ตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศต้องเสียภาษี หรือไม่
- ดอกเบี้ยที่ได้จากการเป็นศูนย์การในการทำธุรกรรม cash pooling
- “ค่าสิทธิ” ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี IBC ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
- หากศูนย์กลางระหว่างประเทศ (IBC) มีรายได้เกิน กว่ากฎหมายกำหนดส่วนเกินต้องเสียภาษีอย่างไร
- มีรายได้อื่นนอกจากที่กฎหมายกำหนดรายได้นั้นจะ ได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
- ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้จะนำมาเครดิตภาษีในไทยได้ หรือไม่
7. หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีผู้จ่ายและ ผู้รับเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC)
- รายได้ที่ได้รับยกเว้นจะถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- ผู้จ่ายเงินค่าบริการให้กับศูนย์กลางธุรกิจระหว่าง ประเทศ (IBC) ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) จ่ายเงินปั่น ผลให้กับวิสาหกิจในเครือต่างประเทศต้องหัก ณ ที่ จ่ายหรือไม่ นำส่งด้วยแบบอะไร
- ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) จ่ายดอกเบี้ย เงินกู้ยืมให้บริษัทในเครือต่างประเทศต้องหัก ณ ที่ จ่ายหรือไม่ ต้องศึกษา DTA ด้วยหรือไม่
8. ศูนย์กลางระหว่างประเทศ (International Business Centre : IBC) ต้องเข้าสู่ระบบ VAT หรือไม่
- ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (IBC) มีการขาย สินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ต้องทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงาน สินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
9. เหตุที่จะถูกเพิกถอนการเป็น IBC และผลกระทบที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ IBC

- สรุปเหตุที่จะทำให้ถูกเพิกถอน IBC 

- การถูกเพิกถอนในระยะเวลาบัญชีจะต้องเสียภาษีอย่างไร

-ผลกระทบทั้งระบบเมื่อถูกเพิกถอน IBC

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba