Performance & Feedback by Coaching เทคนิคการโค้ชและการให้ Feedback เพื่อสร้างผลงาน

รหัสหลักสูตร : 21/7230

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Performance & Feedback by Coaching
เทคนิคการโค้ชและการให้ Feedback เพื่อสร้างผลงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

         โค้ชชิ่งเป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรรูปแบบหนึ่งที่ได้ผลเป็นอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มี

Knowledge Worker หรือ พนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงาน เนื่องจากบุคลากรที่มีความรู้และมีความสามารถ

ต้องการแรงบันดาลใจที่จะทำงานอย่างเต็มศักยภาพ การโค้ชเป็นวิธีการที่เหมาะสมในการสร้าง Employee

Engagement คือ การสร้างความสนุกสนานในที่ทำงาน บุคลากรรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของงาน

อย่างเต็มที่โดยไม่เกี่ยงงาน หลักสูตร Performance & Feedback by Coaching เป็นหลักสูตรที่เน้นการโค้ช

เพื่อสร้างผลงาน บุคลากรที่มีศักยภาพจะได้แสดงผลงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งบุคลากรที่เคยมีผลงานดีมาก่อน

แต่ปัจจุบันผลลัพธ์ของงานลดลง เมื่อมีการให้ Feedback อย่างมีศิลปะ จะนำไปสู่การยกระดับผลงานได้

อย่างสร้างสรรค์

       ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เรียนรู้หลักการโค้ชชิ่ง ตระหนักถึงความสำคัญของการโค้ช ศิลปะการสนทนาที่

เหมาะสมระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพื่อก้าวไปข้างหน้าและใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยโมเดล

ทรงประสิทธิภาพ CFR ซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ รวมทั้งทราบความแตกต่างระหว่างการใช้ทักษะ

การโค้ช(Coaching) การให้คำปรึกษา(Counseling & Consulting) และการสอนงาน(Teaching & Mentoring)

จนทำให้สามารถนำเครื่องมือการโค้ชไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานอย่างได้ผล

นอกจากนี้ยังจะได้เรียน Skill Will Matrix เพื่อให้ประเมินก่อนการโค้ชว่าจะใช้วิธีใดในการโค้ช เพื่อให้การโค้ชสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้ง Workshop การฝึกฝนในฐานะโค้ช และผู้ให้ฟีดแบค จนมีความพร้อมที่จะนำ

ไปใช้ได้จริงในการทำงาน เพื่อพัฒนาผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ในองค์กร


หัวข้อสัมมนา

1.ความสำคัญของการโค้ช (Coaching) การให้ Feedback และวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

2.ความแตกต่างของการโค้ช (Coaching) การให้คำปรึกษา(Counselling & Consulting)
และ
การสอนงาน (Teaching & Mentoring)

3.การสร้าง Engagement ให้พนักงานมีส่วนร่วมและรู้สึกถึงความผูกพันและความเป็นเจ้าของงาน

4.ทักษะที่จำเป็นในการโค้ชเพื่อสร้างผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ (High Performance)

  • ทักษะการฟัง
  • การจับประเด็น
  • การใช้คำถาม

5.หลักการประเมิน Skill Will Matrix เพื่อเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการโค้ช

6.โมเดลการโค้ชแบบ CFR สำหรับสร้างแรงบันดาลใจ และยกระดับผลงานอย่างเป็นระบบ

  • C - Conversation การสนทนา
  • F – Feedback การให้ข้อมูลป้อนกลับ
  • R – Recognition การให้ความสำคัญและความชื่นชม

7.โมเดลการให้ Feedback SBIA เพื่อสร้างการยอมรับและปรับปรุงการทำงาน

  • S – Situation สถานการณ์แบบเฉพาะเจาะจง
  • B – Behavior การกล่าวถึงพฤติกรรม
  • I – Impact ผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม
  • A – Action การกระทำ

8.Workshop ฝึกการโค้ช และ การให้ Feedback เพื่อสร้างผลงาน  

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba