นโยบายการบัญชีของบริษัทกับผลทางภาษี สิ่งที่ต้องมีและปฏิบัติให้ถูกต้อง

รหัสหลักสูตร : 21/1811

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


นโยบายการบัญชีของบริษัทกับผลทางภาษี สิ่งที่ต้องมีและปฏิบัติให้ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPA สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
  • เทียบเรื่องต่อเรื่อง ประเด็นต่อประเด็น
  • นักบัญชีควรต้องรู้อะไรเกี่ยวกับนโยบาลบัญชีของบริษัทที่สำคัญ
  • สรรพากรตรวจสอบนโยบายการบัญชีของบริษัทอย่างไร

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. นโยบายการบัญชีของบริษัท จะมีผลกับทางภาษีอย่างไร
- กำหนดนโยบายทางบัญชีอย่างไรไม่ให้ขัดกับหลักเกณฑ์ทางภาษี
- มาตรฐานการบัญชีกับนโยบายทางบัญชี
2. การรับรู้รายได้ ทางบัญชีกับทางภาษี
- การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า-บริการ
- รายได้อื่น
- การให้ส่วนลด และการส่งเสริมการขาย
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประเด็นภาษีที่ต้องระมัดระวัง
4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- ลูกหนี้ประเภทใดบ้างที่จะตัดหนี้สูญทางภาษีอากร
- การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- การกำหนดหลักเกณฑ์ในการตัดหนี้สูญระหว่างทางบัญชีกับทางภาษีอากร
5. สินค้าคงเหลือ
- สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และความแตกต่างราคาทุนกับราคาตลาด
- หลักเกณฑ์การตีราคาสินค้าคงเหลือประเด็นที่ต้องระมัดระวัง
- ต้นทุนสินค้า กับกำไรหรือขาดทุนขั้นต้นผลกระทบทางภาษีอากร
- เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้า สําหรับสินค้าเก่าล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ
6. เงินลงทุน
- ประเภทของเงินลงทุน
- เงินลงทุนที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ
7. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
- การวัดมูล และการรับรู้รายการ
- ต้นทุนของสินทรัพย์ และการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
- การตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
8. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และค่าตัดจําหน่าย และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
- การบันทึกสินทรัพย์และการตัดจำหน่าย
9. การด้อยค่าของสินทรัพย์
10. ประมาณการหนี้สิน
11. การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
- อัตราแลกเปลี่ยนและการรับรู้
- ความแตกต่างอัตราแลกเปลี่ยนทางบัญชีกับทางภาษีอากร
12. การวัดมูลค่ายุติธรรม
- ความแตกต่างของมูลค่ายุติธรรมกับราคาตลาด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba