สุดยอดกลยุทธ์ การวางแผนภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contract) ทั้งระบบ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1616Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,708 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรสุดยอดกลยุทธ์ การวางแผนภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contract) ทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                       CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้
 


วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร


หัวข้อสัมมนา

 1. ความรู้และความสำคัญของภาษีอากรที่ผู้บริหารหรือนักบัญชีต้องทราบในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 2. เหตุผลและความจำเป็นในการวางแผนภาษีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 3. ความหมายและประเภทของงานก่อสร้างทางบัญชีและภาษี
  - สัญญาราคาคงที่ (Fixed-Price Contract)
  - สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus Contract)
 1. การวางแผนภาษีเลือกองค์กรประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์ทางภาษีอากร
  - บุคคลธรรมดา
  - คณะบุคคล
  - บริษัทจำกัด
  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  - กิจการร่วมค้า
 1. การวางแผนภาษีในการจัดทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง วิธีใดได้รับประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
  - สัญญารับเหมาสัญญาเดียว (ค่าแรงและค่าวัสดุรวมกัน)
  - สัญญารับเหมาค่าแรงอย่างเดียว ค่าวัสดุก่อสร้างผู้ว่าจ้างซื้อเอง
  - แยกสัญญารับเหมาค่าแรง และ สัญญาขายวัสดุก่อสร้างออกจากกันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
  - แยกสัญญารับเหมาค่าแรง และสัญญาบริการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างดีหรือไม่ มีผลกระทบอย่างไร
  - รับเหมาก่อสร้างไม่ทำสัญญา ใช้ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) แทนได้หรือไม่
  - สัญญารับเหมาช่วง (Sub-contract) จะต้องทำสัญญาอย่างไรให้เสียภาษีประหยัด
  - สัญญาเช่าไซต์งานก่อสร้างมีภาระภาษีอะไรบ้าง และผู้ให้เช่าไม่หักภาษีต้องปฏิบัติอย่างไร
  - “ใบสั่งซื้อ (Purchase Order)”  ถือเป็นสัญญาและต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
  - อากรแสตมป์ที่ต้องเสียตามสัญญารับเหมาก่อสร้างใครเป็นผู้เสีย และผลักภาระให้ผู้ว่าจ้างเสียได้หรือไม่
 1. การวางแผนภาษีรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
  - ประเภทรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  - การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ
  - การรับรู้รายได้เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา
  - การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จ
  - เงินล่วงหน้า เงินค่างวด และเงินประกันผลงานต้องรับรู้รายได้อย่างไร
  - หากผู้ว่าจ้างยกเลิกสัญญาต้องปฏิบัติทางภาษีอย่างไร
  - เศษวัสดุก่อสร้างจะต้องรับรู้รายได้หรือไม่
 1. การวางแผนภาษีต้นทุนงานก่อสร้าง
  - ต้นทุนงานก่อสร้างประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ต้องมีเอกสารหลักฐานอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  - ค่าเสียหายจากงานก่อสร้างถือเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนงานก่อสร้าง
  - ค่าปรับหรือค่าเสียหายที่เกิดจากการประกันผลงาน
 1. การวางแผนภาษีอากรของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ต้องระมัดระวัง
  8.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคคล
  - การเลือกวิธีการรับรู้รายได้รายจ่าย และเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ
  - การวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามเช่น ซื้อของไม่มีบิล การจ่ายเงินใต้โต๊ะ ค่ารับรอง
  - การวางแผนภาษีเอกสารรายจ่ายทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้าม เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง
  - ซื้อของเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีบิลหรือใบเสร็จจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  - ซื้อของได้รับบิลเงินสด แต่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับเงินจะต้องปฏิบัติอย่างไร จึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  - การจ่ายค่าแรงรายวัน รายสัปดาห์จะต้องหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่และต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง
  - การจ่ายค่าจ้างวิศวกร สถาปนิก ที่ปรึกษาจะพิจารณาอย่างไรว่าเป็นวิชาชีพอิสระ หรือเป็นการจ้างแรงงาน
  - การจ้างชาวต่างชาติมาควบคุมงาน เป็นที่ปรึกษา จะต้องหักภาษีอย่างไร
  - ได้รับใบกำกับภาษีจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะมีวิธีตรวจสอบใบกำกับภาษีอย่างไร ไม่ให้เป็นใบกำกับภาษีปลอม และบทลงโทษที่ต้องระมัดระวัง
  - ได้รับเงินประกันความเสียหาย หรือเงินที่ถูกผู้ว่าจ้างหักไว้บางส่วนคืนจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  8.2 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด และปัญหาของธุรกิจรับเหมา
  - จ่ายเงินล่วงหน้า เงินค่างวด และเงินประกันผลงาน
  - การแยกสัญญาจะมีผลต่อการหักภาษีณ ที่จ่ายหรือไม่
  - จ่ายเงินค่าวัสดุก่อสร้างกับค่าขนส่ง
  - จ่ายเงินค่าเช่านั่งร้าน ปั้นจั่น กับค่าขนส่ง
  - จ่ายเงินค่าเช่าไซต์งานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติ
  - การจ่ายเงินที่ต้องหักภาษีณ ที่จ่าย แต่ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษีณ ที่จ่ายต้องปฏิบัติอย่างไร
  - การจ่ายเงินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
  8.3 ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contract)
  - การออกใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้เมื่อได้รับเงินค่างวด
  - รับเหมาก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้านจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราใด มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  - การวางแผนภาษีในการออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงิน
  - ไซต์งานก่อสร้างต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หากมีภาษีซื้อเกิดขึ้นที่ไซต์งานก่อสร้างจะขอคืนที่ใด
  - การวางแผนภาษีในการขอคืนภาษีซื้อหรือเครดิตภาษีขาย และภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องระมัดระวัง
  - ผู้รับเหมาช่วงทำสัญญารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าวัสดุแต่ขอยืมวัสดุก่อสร้างจากกิจการ มีภาระภาษีหรือไม่
  - หากกิจการทำสัญญาขายวัสดุก่อสร้าง จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อใด
 1. การวางแผนภาษีผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contract)
  - ต้องทำสัญญาอย่างไรกับผู้รับเหมาช่วง และภาระภาษีที่ต้องระมัดระวัง
  - การจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาช่วงจะหักภาษีณ ที่จ่ายอย่างไร จะใช้เอกสารหลักฐานอะไรเป็นหลักฐานการรับเงินค่าจ้าง
  - การกระจายรายได้ของผู้รับเหมาช่วงโดยการนำพนักงานของผู้รับเหมาช่วงมารับเงินแทนทำได้หรือไม่ สรรพากรยอมรับหรือไม่
  - การจ้างผู้รับเหมาช่วงเข้ามารับเหมาโครงการพิจารณาอย่างไรว่า เป็นรับจ้างทำของ หรือขายสินค้า

 เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba