Tax Accounting การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/1853Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


บัญชีภาษีอากร Tax Accounting
การกระทบรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับทางภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
 


• การปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อเสียภาษี
• Update!! รายการที่ต้องปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่
• "เงินกู้/ เงินกู้ยืมกรรมการ" การบันทึกบัญชีและประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากร
• ทำไม?? บันทึกบัญชีถูกต้องตามสภาพข้อเท็จจริง แต่ยังถูกตรวจสอบและต้องเสียภาษีเพิ่มเติม พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
• การใช้สิทธิประโยชน์รายจ่ายสองเท่า ค่าใช้จ่ายลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินมีความแตกต่างระหว่าง
   บัญชีกับภาษีอันทำให้สิทธิประโยชน์ถูกกระทบหรือไม่
• จุดที่ต้องปรับปรุง พร้อมวิธีการปรับปรุงและข้อควรระวังในการปรับปรุงรายการที่นักบัญชีพลาดไม่ได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

หัวข้อสัมมนา


1.ปรับปรุงบัญชีภาษีอากร (Adjust) ทางด้านรายได้
- การใช้เกณฑ์สิทธิและเกณฑ์เงินสดในการรับรู้รายได้
- รายได้จากการขายทรัพย์สินของบริษัท
- ดอกเบี้ยค้างรับ, ดอกเบี้ยผิดนัด
- เงินประกันค่าเช่าอาคาร, เงินค่าเช่ารับล่วงหน้า
- รายได้จากการขาย/ให้บริการ ที่เรียกเก็บครั้งเดียวแต่ต้องส่งสินค้าหรือให้บริการข้ามรอบ
ระยะเวลาบัญชี
- รายได้จากการประกอบกิจการ และรายได้เนื่องจากการประกอบกิจการ
- เงินปันผลที่ได้จากบริษัททั่วไป, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์,บริษัท BOI
- เงินทดรองจ่ายที่ได้รับคืน
- การส่งสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ
- เงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้จากบริษัทประกัน
- เงินช่วยเหลือจากบริษัทแม่
- การขายบัญชีลูกหนี้
- การขายคูปองเพื่อให้ลูกค้านำไปซื้อสินค้า หรือรับบริการ
- การได้รับส่วนลดจากผู้ขายต้องบันทึกเป็นรายได้หรือลดต้นทุนสินค้า
2.ปัญหาด้านการปรับปรุงรายจ่ายทางบัญชีให้เป็น
รายจ่ายที่สรรพากรยอมรับ
- ดอกเบี้ยที่สาขาจ่ายมาให้บริษัทแม่, ให้สำนักงานใหญ่ ทั้งในไทยและต่างประเทศ
- หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
- การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
- การขายรถยนต์นั่งที่มีราคาเกิน 1 ล้านบาท
- การจำหน่ายจ่ายโอน ทำลายทรัพย์สินที่ใช้งานไม่ได้
- ค่าใช้จ่ายที่บริษัทแม่เรียกเก็บจากภาระแบ่งค่าใช้จ่าย
ระหว่างสาขาหลายๆสาขา กับบริษัท (Cost Sharing)
- ค่าใช้จ่ายจากการช่วยเหลือพนักงานประเภทต่างๆ
- รายจ่ายจากการสำรวจต่างๆ, รายจ่ายจากโครงการที่ยกเลิกไม่ดำเนินการ
- เช่าที่ดินสร้างอาคารแล้วยกอาคารให้เจ้าของที่ดินเพื่อได้ใช้สิทธิในที่ดินนั้น
- รายจ่ายในการจัดตั้งบริษัท, รายจ่ายก่อนดำเนินงาน
- ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ถ้าบริษัทนั้นขาดทุน, เลิกกิจการถือเป็นรายจ่ายหรือไม่
- การออกค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนผู้รับเงิน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าประกันภัยลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- รายจ่ายที่เกิดจากหลักฐานไม่มี หรือเอกสารไม่ครบ
- ความเสียหายเนื่องจากพนักงานยักยอก ลักทรัพย์
- การลดทุนเพื่อหักผลขาดทุน
- เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ค่าปรับต่างๆ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- ทรัพย์สินที่ยังคิดค่าเสื่อมไม่หมด ถ้ามีการขาย,ทำลาย,ยกเลิกสัญญา จะทำอย่างไร
3. “เงินให้กู้/ เงินกู้ยืมกรรมการ” การบันทึกบัญชี และประเด็นความเสี่ยงทางภาษีอากร
-เจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
-ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ
-เงินกู้ยืมระยะสั้น
-เงินกู้ยืมระยะยาว
-ดอกเบี้ย
-กรณีไม่มีการกู้ยืมจริง แต่มีรายการดังกล่าวในงบการเงิน
4.ความแตกต่างการตีราคาทรัพย์สิน/หนี้สิน ตามหลักบัญชีและภาษีอากรต้องปรับปรุง อย่างไร
- การตีราคาทรัพย์สิน, หนี้สิน เมื่อสิ้นรอบบัญชี
- การตีราคากรณีทำ Forward หรือ Cross Currency Swap
- การตีราคาสิทธิการเช่า
- การตีราคาเงินตราต่างประเทศ
- หลักทรัพย์ที่บริษัทซื้อจะตีราคาอย่างไร
- การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอทรัพย์สิน
- การขายสินค้าต่ำกว่าทุน การยกหนี้ให้มีผลอย่างไร
- การประนอมหนี้โดยการลดหนี้
5.ปัญหาการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญและการตั้งสำรองทางบัญชี มีผลทางภาษีอย่างไร
6.“การบวกกลับ” ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องทางด้านบัญชี
7. การตรวจสอบการปรับปรุง (Adjust) บัญชี ประเด็นที่สรรพากรมักเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
8. ค่าใช้จ่ายที่กฎหมายยกเว้นภาษีให้จะบันทึกบัญชีอย่างไรและกรอกแบบอย่างไร
9. การบัญชีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
-การปรับปรุงภาษีซื้อ
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ
10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 1 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์กวินทิพย์ บุญสร้าง

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba