ปัญหาภาษีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนการทำสัญญาตามกฎหมายและวิธีการบันทึกบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1671

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาภาษีของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

การวางแผนการทำสัญญาตามกฎหมายและวิธีการบันทึกบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
• ปัญหาการรับรู้รายได้จากค่าเช่าและผลกระทบจากการควบคุมสัญญาให้เช่าอาคาร
• รวมปัญหาภาษีของธุรกิจให้เช่า
- หอพัก
- บ้านเช่า
- แฟลต
- คลังสินค้า
- อพาร์ทเม้นต์
- Service apartment
- โรงแรมที่ลูกค้าเข้าพักเป็นรายเดือน รายปี
• อย่างไรถือเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และกรณีใดบ้างถือเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญา ของ สคบ.
• ภาษีอะไรบ้างที่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสีย และการวางแผนการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษี

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา


1. ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2. รูปแบบของการประกอบธุรกิจกับ ผลกระทบและภาระภาษีที่แตกต่างกัน
- บุคคลธรรมดา - คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญ
- ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล - บริษัท
3. อย่างไรถือเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรณีใดบ้างถือเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมสัญญาของ สคบ.
- หอพัก - บ้านเช่า - แฟลต
- คลังสินค้า - เช่าที่ดินสร้างอาคาร - อพาร์เม้นต์
- Service Apartment - โรงแรมที่ลูกค้าเข้าพักเป็นรายเดือน รายปี
4. ภาษีอะไรบ้างที่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องเสีย และการวางแผนการทำสัญญาเพื่อประหยัดภาษี
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีใดต้องถูกหักภาษี
- ความแตกต่างทางภาษีกรณีให้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลเช่า
- ประเด็นการตรวจสอบ การหาข้อมูลการให้เช่า วิธีการตรวจของเจ้าพนักงานประเมิน
- การวางแผนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด
- การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในประเด็นที่ต้องระวังเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
- อากรแสตมป์ ทั้งกรณีทำสัญญาเช่าและไม่ทำสัญญาเช่า
- ภาษีธุรกิจเฉพาะต้องเสียหรือไม่
5. เจาะประเด็นการทำสัญญากับภาระภาษีของสรรพากร
- สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับเช่าเฟอร์นิเจอร์
- เช่าอาคารรวมค่าน้ำ ค่าไฟ กับแยกค่าน้ำ ค่าไฟ
- แยกสัญญาเช่ากับบริการส่วนกลาง
6. การทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
- กรณีที่ไม่ได้กำหนดอายุการเช่าต้องคิดจากฐานใด
- กรณีกำหนดอายุการเช่าเป็นปีต่อปีและแต่ละปีค่าเช่าไม่เท่ากัน
7. เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามกฎหมายภาษีและการบันทึกบัญชี
- ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันอย่างไร
- กรณีบุคคลธรรมดาได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้า แป๊ะเจี๊ยะ ต้องยื่น แบบเสียภาษีอย่างไร
- กรณียังไม่มีรายได้แต่มีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ จะลงรายจ่ายได้หรือไม่
- กรรมการให้ใช้ที่ดินของกรรมการเพื่อก่อสร้างอาคารของบริษัทโดยไม่คิดค่าเช่าถือเป็นรายได้ของบริษัทหรือไม่
- ได้รับเงินค่าสิทธิการเช่าต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- “เงินค่าเซ้ง” ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
8. หลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร อย่างไรถือเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างไรเป็นบริการความแตกต่างที่จะทำให้มีผลกระทบทางภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ให้เช่าที่จอดรถถือเป็นการให้บริการ หรือเป็นการเช่า
- สัญญาระบุว่าเป็นเช่า แต่ข้อเท็จจริงเป็นบริการจะมีผลกระทบกับหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
- การให้ใช้พื้นที่ดาดฟ้า การให้ใช้ที่ดิน ในการตั้งเสารับสัญญาณโทรศัพท์
- การให้ใช้พื้นที่ในอาคารตั้งตู้ ATM ตู้เครื่องดื่มหยอดเหรียญ
- การใช้บ้านทำ Office ถือเป็นการเช่าหรือไม่และไม่เรียกเก็บค่าตอบแทนได้หรือไม่
9. เจาะประเด็นภาษี กรณีผลักภาระภาษีและค่าใช้จ่ายให้ผู้เช่าเป็นผู้ออกแทน จุดอันตรายที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่าต้องระวัง
- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เบี้ยประกันวินาศภัย
- ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ออกแทนต้องนำมารวมเป็นเงินได้ของผู้ให้เช่าและต้องนำมาหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ วิธีการคิดคำนวณที่ถูกต้อง
10. การให้ผู้เช่าออกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนผู้ให้เช่าต้องหักภาษีหรือไม่และถือเป็นเงินได้ของผู้เช่าหรือไม่
- ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงรายจ่ายได้หรือไม่
11. ข้อควรระวังการเสียภาษีของ เงินกินเปล่า, เงินแป๊ะเจี้ยะ,เงินค่าปลูกสร้าง, เงินค่าตอบแทนที่ผู้เช่าได้รับ
12. การเรียกเก็บเงินจ่ายล่วงหน้า เงินจอง เงินประกัน เงินมัดจำของธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องนำมารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีหรือไม่
- เมื่อมีการจ่ายคืนเงินจ่ายล่วงหน้า เงินจอง เงินประกัน เงินแป๊ะเจี๊ยะเงินมัดจำจะต้องออกเอกสารอย่างไรและผู้ให้เช่าจะลงบัญชีอย่างไร
13. ธุรกิจห้องเช่า เช่ารายเดือน เช่ารายปี เช่ารายวัน ภาระภาษีต่างกันหรือไม่
14. การให้เช่าพื้นที่, ให้บริการพื้นที่ต้องเก็บภาษีอย่างไรและต่างจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างไร
- เช่าโกดัง ต้องจดทะเบียนเป็นสาขาหรือไม่
- นำสินค้าไปฝากเก็บต้องจดทะเบียนเป็นสาขาหรือไม่
- การให้เช่าพื้นที่ตามห้างสรรพสินค้า ถือเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือการให้บริการพื้นที่มีหลักสังเกตอย่างไร
- ให้เช่าที่จอดรถต้องเสียVATหรือไม่และหัก ณ ที่จ่าย อัตราใด
- นำสินค้าไปวางไว้ในพื้นที่ของลูกค้าเมื่อเวลาที่ลูกค้าต้องการสินค้าก็ให้แจ้งมาที่บริษัท จะถือเป็นสาขาหรือไม่
15. การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า มีภาระภาษีอย่างไร
- โอนสิทธิการเช่าต้องมี VAT หรือไม่
- สิทธิการเช่าต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อัตราเท่าใด
16. การได้สิทธิการเช่าโดยโอนกรรมสิทธิ์อาคารที่ก่อสร้างในที่ดินให้เจ้าของที่ดินจะมีภาระทางภาษีอย่างไร
- สิทธิการเช่าต้องคิดค่าเสื่อมอย่างไร
- กรณีกรรมสิทธิของอาคารตกเป็นของเจ้าของที่ดินต้องรับรู้รายได้หรือไม่
17. การจ่ายค่าบริการน้ำ, ไฟ, แอร์, ลิฟท์, รปภ. ต้องเสีย VAT และหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
- เงินค่าส่วนกลางต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- กรณีเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟโดยคิดเป็นรายเดือนจ่ายเท่ากันทุกเดือนต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
18. การให้เช่าคลังสินค้าเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือให้บริการรับฝากสินค้าและมีภาระภาษีอย่างไร
19. ปัญหาการเฉลี่ยภาษีซื้อกรณีประกอบกิจการให้เช่าและบริการ
- กรณีก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ VAT และให้เช่าต้องเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไร
- ต้องเฉลี่ยตามรายได้หรือการใช้พื้นที่
- กรณีทำธุรกิจ VAT มาตลอด ปลายปีปล่อยอาคารให้เช่า จะเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไร ปีที่เริ่มมีรายได้นับอย่างไร (กรณีรอบระยะเวลา (เริ่ม 1 มกราคม - 31 ธันวาคม)
20. ประเด็นความผิดที่สรรพากรมักตรวจพบ
- ประเด็นด้านรายจ่าย - ตรวจสอบสัญญา
- การตรวจสอบเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินบิล เงินสด ฯลฯ
- ประเด็นการหัก ณ ที่จ่ายว่าหักถูกต้องหรือไม่

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba