การวางแผนและการเสียภาษีของธุรกิจซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ทั้งรถใหม่ป้ายแดง และรถมือสอง

รหัสหลักสูตร : 21/1692

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการวางแผนและการเสียภาษีของธุรกิจซื้อขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ทั้งรถใหม่ป้ายแดง และรถมือสอง
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ  6  ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ  6  ชม.


• มาตรการทางภาษี และเงินอุดหนุนสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, รถ EV ปี 2565
• เคาะแล้ว!! รถ EV ลดภาษีรถประจำปีถึง 80%
• การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ จากการขายรถ, รถจักรยานยนต์
หรือร้าน Sub ตัวแทนจำหน่าย
• ปัญหาการบันทึกรถเข้า Stock รถโชว์, รถตัวอย่าง, รถทดลองขับ ถือเป็นสินค้าแล้วหรือไม่
• ปัญหาภาษีจากการซื้อขายรถมือสอง, ขายขาดทุนจากการที่ต้องเสีย VAT 7%,
รับซื้อรถจากบุคคลธรรมดาไม่มี VAT แต่ตอนขายต้องออก VAT
• ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย Sale Promotion ทั้งที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเอง
และได้รับสนับสนุนจากค่ายรถหรือโรงงานผลิต
• Case Studies และความเสี่ยงของธุรกิจซื้อขายรถยนต์, รถจักรยานยนต์, อะไหล่
ที่อาจถูกสรรพากรตรวจสอบ

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. การรับรู้รายได้ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่
• รายได้จากการขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ให้ลูกค้า หรือร้าน Sub ตัวแทนจำหน่าย
• รายได้จากการขายเงินสด และ การขายแบบเงินเชื่อ
• รายได้จากการเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่ ทั้งกรณีจัดไฟแนนซ์เอง หรือ มีไฟแนนซ์
อื่นมารับจัดให้ รับจำนำรถ รับวางเล่ม
• รายได้จากการขายรถตัวอย่าง รถทดลองขับ (Demo Car)
• รายได้จากส่วนลดค่านายหน้าประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พ.ร.บ.ประกันอุบัติเหตุ
• รายได้จากการบริการซ่อม บริการหลังการขาย
• รายได้จากการขายอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ
• รายได้ที่ได้รับจากค่าส่งเสริมการขาย เงินช่วยเหลือจากโรงงานรถยนต์ รถจักรยานยนต์
จากการเป็น Dealer
• รายได้จากการทำยอดถึงเป้า ที่ทางผู้จำหน่ายให้เป็นค่าตอบแทนหรือแรงจูงใจในการขาย
• รายได้จากการขายทรัพย์สิน
• รายได้จากเศษซาก บริการเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น อะไหล่เก่าที่ลูกค้านำมาเปลี่ยน เศษกระป๋อง
น้ำมันเครื่อง
• ค่านายหน้าจากไฟแนนซ์ , ค่านายหน้าจากบริษัทประกันภัยรถยนต์
• รายได้จากการต่อทะเบียน ต่อภาษี รถยนต์ รถจักรยานยนต์
• ซ่อมฟรี ไม่เรียกเก็บค่าแรง เก็บเฉพาะค่าอะไหล่ ทำได้หรือไม่

2. ค่าใช้จ่าย ของธุรกิจขายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่
• ต้นทุนสินค้า เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่
• การรับซื้อรถมือสอง หรือการนำรถตัวอย่าง รถทดลองขับ (Demo Car) มาขายจะบันทึกต้นทุน
อย่างไร
• ค่าแรงงาน, สวัสดิการ, โบนัส, เบี้ยขยัน, เงินจูงใจ, ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย, ทีมขาย/
ทีมงานซ่อม, ช่าง (บริการซ่อม)
• ค่าเช่าพื้นที่, ค่าบริการอำนวยความสะดวก, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
• ค่าเช่าพื้นที่ออฟฟิศ, ค่าบริการอำนวยความสะดวก, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
• ค่าประกันภัยสินค้า จากการสูญหาย เสียหาย โจรกรรม
• ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน
• บริษัทขายรถให้ส่วนลดเงินดาวน์แก่ผู้ซื้อรถแทนบริษัทลีสซิ่ง ลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

3. ปัญหารายได้และรายจ่ายจากการซื้อรถยนต์มือสอง
• การซื้อรถมือสองมาขายจะบันทึกต้นทุนอย่างไร
• ค่าซ่อมปรับปรุงรถ ค่าอะไหล่ ค่าทำสีใหม่ก่อนขาย
• ปัญหาการขายขาดทุนจากการที่ต้องเสีย VAT 7%
• ปัญหาการรับซื้อรถจากบุคคลธรรมดา ไม่มี VAT ตอนขายต้องออก VAT
• นำรถเก่ามาแลกรถใหม่จะต้องบันทึกบัญชีและเสียภาษีอย่างไร

4. ปัญหาเกี่ยวกับ Stock สินค้า และอะไหล่
• ปัญหาการบันทึกรถเข้า Stock จะต้องบันทึกเมื่อไร รถโชว์ รถตัวอย่าง รถทดลองขับ
(Demo Car) ถือเป็นสินค้าแล้วหรือไม่
• ปัญหาและวิธีแก้ไขการตรวจนับ Stock สินค้า, อะไหล่ ขาด-เกิน

5. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของธุรกิจขายรถยนต์ ที่สรรพากรมักจะตรวจสอบ
• Tax point ที่ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อขายรถ อะไหล่หรือค่าบริการ
• เงินจอง เงินมัดจำ เงินประกัน เงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อรถยนต์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
• เงินมัดจำป้ายแดง
• ราคาขายที่มีการช่วยเหลือจากผู้ผลิต
• ภาษีซื้อจากการซื้อรถยนต์นั่งมาเพื่อขาย และถ้านำรถยนต์นั่งที่ซื้อมาเพื่อขาย มาใช้ในกิจการ
• การให้ส่วนลด ของแถม จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่ เช่นแถมประกัน, อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์,
บริการหลังการขาย, ซ่อมฟรี, ตรวจสภาพเช็คระยะฟรี
• ลูกค้ารับรถที่ซ่อมเสร็จไปใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับค่าซ่อม (ให้เครดิต) ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่

6. ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• ค่าบริการ ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ทั้งกรณีออกใบเสร็จเดียวกัน และแยกใบเสร็จจะต้องหัก ณ ที่จ่าย
อย่างไร
• รางวัล ส่วนลดที่ให้กับผู้ซื้อรถโดยตรง ต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

7. ภาระภาษีจากการส่งเสริมการขาย Sale Promotion ทั้งกรณี ธุรกิจขายรถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายเอง และกรณีที่ได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถ โรงงานผลิตต่างๆ
• กรณีมีการลด แลก แจก แถม จะรับรู้รายได้รายจ่ายอย่างไร
• ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
• เอกสารควรออกรายการอย่างไร
• ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

8. ความเสี่ยงและ Case studies ที่ต้องระวังถูกสรรพากรตรวจสอบ
• การบันทึกรายการราคาขายสินค้า ไม่ครบถ้วน
• การบันทึกรายการบริการ ค่าซ่อมแซม ไม่ครบถ้วน
• การบันทึกรายการทางด้านบริการอื่นๆ เช่น จดทะเบียนพ.ร.บ. กรมธรรม์ประกันภัย ไม่ครบถ้วน
• การไม่บันทึกรายการขายเศษซาก อุปกรณ์ อะไหล่
• บัญชีการเงินของกิจการ มีการเบิกใช้ส่วนตัวปะปนกับเงินได้กรรมการ
• นำเงินส่วนตัวมาใช้ในกิจการ ทำให้ไม่ทราบว่ากิจการขาดทุน / กำไร จากการดำเนินธุรกิจ เช่น เอาเงินบัตรเครดิต มาใช้ปะปนกัน
• สินค้าคงเหลือ ขาดไปจากรายงานสินค้าคงเหลือ ปัญหารถโชว์รถตัวอย่าง ต้องนับรวมป็นสินค้า
หรือไม่
• นำสินค้าไปฝากขายกับร้านค้าอื่น แต่ไม่ออกใบกำกับภาษี
• ค่าแรงงาน บันทึกบัญชีเกินจากตัวตนจริงของพนักงาน
• ค่ารับรอง / ค่าใช้จ่ายไม่มีใบเสร็จ จัดทำเอกสารประกอบไม่ถูกต้อง
• กิจการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์เงินสดซึ่งที่ถูกต้อง ต้องใช้เกณฑ์สิทธิ

9. ลูกค้าไม่ผ่อนชำระค่างวด ทิ้งเงินดาวน์ ผลกระทบทางภาษี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba