เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1829

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี

และนักบัญชีไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
  

• Update กฎหมายใหม่ และประเด็นทางภาษีปี 2566 มีอะไรบ้างที่แก้ไข, เปลี่ยนแปลง
• ให้สวัสดิการพนักงานอย่างไร ไม่เป็นเงินได้กับพนักงานและบริษัทลงรายจ่ายได้อย่างแน่นอน
• สารพันปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
   - ค่ารับรอง, การหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีและการส่งเสริมการขาย, ค่าเช่าและปัญหารายจ่าย
     อันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
• พร้อมเคลียร์ปัญหาเอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


วิทยากรโดย อาจารย์ ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา

1. 10 ประเด็น Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ
2. 10 ปัญหา รายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน
3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
- รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
- รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
- บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
- รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
- ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
- บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทำของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
- รายจ่ายส่วนตัวทำอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
- ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสำคัญ
- ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
- รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด เงินช่วยเหลือ พนักงาน
- ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
- ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึ่งกรรมการใช้รถส่วนตัว
- บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
- บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล
4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
- ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่าสด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
- ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่ารับรองคิดอย่างไร
- ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
- ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ
5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
- ค่าพาหนะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าเครื่องแบบ
- ค่าเบี้ยประกัน
- ค่าเครื่องแบบพนักงาน
- การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
- การให้พนักงานกู้ยืมเงิน โดยไม่คิดดอกบี้ย
- ให้พนักงานทานอาหารฟรี
6. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
- บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านรายจ่ายได้หรือไม่
- ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ใบรับเงิน ที่มีข้อความไม่ครบถ้วน
7. การหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบกระดาษ VS e-WHT มีความแตกต่างอย่างไร
- สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงรายจ่าย 2 เท่า
- หลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมาย
- อัตราภาษีที่ต้องหัก และข้อยกเว้น
8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ VS e-WHT
- บริษัทหัก หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้ง 2 ระบบต้องปฏิบัติอย่างไร
- หักภาษีไว้ผิดอัตรา จากการแก้ไขกฎหมาย ผู้ออกและผู้รับมีความผิดหรือไม่
- ซื้อขายกับรับจ้างทำของ
- ขายพร้อมติดตั้ง
- ซื้อสินค้าแถมบริการ
- ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
- การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหกั ภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
- บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
- การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย
9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
- การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
- ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
- เงินช่วยเหลือในการทำตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับ ลูกค้า
- ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า
10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
- การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
- จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
- ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
- ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
- ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
- การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ หรือไม่
11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
- อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
- ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
- ขายสินค้าพร้อมขนส่ง, เช่าพร้อมขนส่ง
- ขนส่ง, รับจ้าง, เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณา อย่างไร
12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
- ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง แยกใบเสร็จรับเงิน
- การเปลี่ยนนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ โดยไม่คิดค่าแรง
- ขายสินค้าพร้อมบริการ
- ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง
13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
- การขายสินค้าและการให้บริการ Tax Point เกิดเมื่อใด
- ผลเสียหายจากการไม่ออกใบกำกับภาษีตาม Tax Point
- Tax Point ของการขายไฟฟ้า น้ำประปา
- การรับชำระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คเด้ง Tax Point เกิดหรือไม่
- การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว
14. 20 ประเด็น ปัญหาใบกำกับภาษี ใบรับทั้งแบบกระดาษ และแบบอิเล็กทรอนิกส์
- การได้รับชำระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี
- ใบกำกับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
- การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- การได้รับใบกำกับภาษีข้ามเดือน จะนำมาขอคืนภาษีซื้อ ได้หรือไม่
- ใบกำกับภาษีผิด, หาย, ชำรุด จะแก้ไขอย่างไร
- ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คำนวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
- รายการใดในใบกำกับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
- การออกใบกำกับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
- การออกใบกำกับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
- ใบกำกับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
- การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ใบกำกับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้ หรือไม่
- ใบกำกับภาษีของค่าน้ำมันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร
- การนำสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกภาษีหรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
- ใบกำกับภาษีที่เป็น “สำเนา” ใช้ได้หรือไม่
- การออกใบกำกับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ
15. 20 ประเด็น การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
- เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า
- การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
- กรณีมีการบอกเลิกสัญญา มีการคืนสินค้าเนื่องจากบริการบกพร่อง ไม่มีการให้บริการ จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหาย
- มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทำอย่างไร เมื่อออกใบกำกับภาษีไปแล้ว
- กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
- การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทำได้หรือไม่ อย่างไร
16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตาม หลักเกณฑ์ของ กรมสรรพากร
17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- มูลค่าเฉพาะรายการหรือมูลค่ารวมทั้งหมดที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- กรณีออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ชุดเดียวกันจากใบกำกับภาษีหลายชุดได้หรือไม่
- รายการที่ต้องแสดงในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องระบุทุกรายการ ตามใบกำกับภาษีเดิมหรือไม่
- การออกใบลดหนี้ในอัตรา 10% ทำได้หรือไม่ และต้องยื่นรายการต่อสรรพากรอย่างไร
18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีกจะอ้างอิงใบกำกับภาษี
ฉบับเดิมหรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป
19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
- ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออก
- การวางแผนภาษีจากการได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า
- ไม่มีใบกำกับภาษี
- ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
- ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- ค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลงบัญชีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร
20. 12 ประเด็น ภาษีซื้อ-ภาษีขาย การเฉลี่ยภาษีซื้อ-ภาษีขาย การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม
21. 10 ประเด็น รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- กรณีการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เก็บสินค้าไว้ที่อื่น)
- การลงรายงานภาษีซื้อ
- สินค้ามีประกัน สินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขายต้องทำรายงานหรือไม่
- การจัดทำรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
22. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนำภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ใบกำกับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
- การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทใน เครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
23. 10 ประเด็น การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ ทำอย่างไรขอคืนได้
24. 10 ประเด็น การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้า โดยใช้ Tax Point ให้เกิดประโยชน์

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba