ผลกระทบสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน NPAEs (หลักสูตรใหม่2023) (จ.ภูเก็ต)

รหัสหลักสูตร : 24/4168/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,675 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,317 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรผลกระทบสำคัญที่นักบัญชีต้องทราบกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน NPAEs

(ความเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบ  และสิ่งที่ต้องพิจารณา)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

 

ความเปลี่ยนแปลง  ผลกระทบ  และสิ่งที่ต้องพิจารณา

หัวข้อสัมมนา

 

1.ประเด็นที่ 1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- รายละเอียดของเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ความแตกต่างระหว่างเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์สิทธิ
2.ประเด็นที่ 2 คำนิยามองค์ประกอบในรายงานการเงิน
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- กรอบแนวคิดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.ประเด็นที่ 3 แสดงรายการตามเนื้อหาสาระ
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- ข้อกำหนดเพิ่มเติม เกี่ยวกับกับ รายได้โปรแกรมสิทธิพิเศษ
4.ประเด็นที่ 4 รูปแบบของงบการเงิน
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- รูปแบบของงบการเงิน และการจัดทำงบกระแสเงินสด
5.ประเด็นที่ 5 รายได้จากการขายหรือให้บริการหรือการขายผ่านตัวแทน
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- เกณฑ์ 5 ข้อ และเกณฑ์ 4 ข้อ หลักเกี่ยวกับการโอนความเสี่ยงและประโยชน์ในตัวสินค้า
6.ประเด็นที่ 6 รายได้จากให้ผู้อื่นใช้สิทธิ
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- รายละเอียดการปรับเปลี่ยนของค่าเช่า เงินปันผล ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย
7.ประเด็นที่ 7 เงินลงทุน
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- การวัดมูลค่ายุติธรรม
8.ประเด็นที่ 8 สินค้าคงเหลือ
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- รายละเอียดการใช้วิธีราคาทุน และราคาทุนตัดจำหน่าย
9.ประเด็นที่ 9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- รายละเอียดราคาทุนหรือ NRV และนายหน้าผู้ขายสินค้าโภคภัณฑ์
10. ประเด็นที่ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ความเปลี่ยนแปลงจากเดิม (NPAEs 2554)
- การรับรู้รายการ การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

สถานที่

โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
158/1 ถ. เยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
076212866
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba