ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/1212

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และประเด็น Hot e-Withholding Tax
การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
 
 • ด่วน!! มติ ครม. ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย!! สำหรับการจ่ายเงินได้ผ่านระบบ  อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ 1 ม.ค.66 เหลือ 1% หักเกิน หักขาด ต้องรับผิดหรือไม่? อย่างไร?
 • สรรพากรขยายเวลา..ลงรายจ่าย 2 เท่า จากการลงทุนและจ่ายค่าบริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ ถึง 31 ธ.ค.68
 • วิธีจัดทำรายงานแจ้งรายละเอียดการลงทุนและการใช้งาน ตามประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ 604
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงาน และนำส่งภาษีอย่างไร
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่กำหนดในกฎหมายภาษี ทั้งกรณีจ่ายให้บุคคลธรรมดา/ นิติบุคคลในไทยและต่างประเทศ
 • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.4/2528

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายใหม่การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมถึงอะไรบ้าง
2. การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ (แบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax)

 • ความแตกต่าง ข้อดี-ข้อเสีย
 • สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่
 • มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร

3. สารพันปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระวัง!!! จากการจ่ายเงินได้แต่ละประเภท           ตามมาตรา 40

 • รับจ้างทำงานให้
 • ค่าสิทธิ   
 • ค่าดอกเบี้ย  
 • เงินปันผล หรือ ส่วนแบ่งกำไร
 • ค่าเช่าทรัพย์สิน   
 • วิชาชีพอิสระ 
 • รับเหมาก่อสร้าง   
 • เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

4. ออกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบกำกับภาษีอย่างไรไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  

 • ขายพร้อมติดตั้ง 
 • ขายพร้อมขนส่ง   
 • แถมพร้อมขาย  
 • ขายคอมพิวเตอร์ พร้อมซอฟต์แวร์
 • ขายพร้อมบริการ    
 • ขายแบบให้ส่วนลด

5. สามารถใช้ 2 ระบบในบริษัทเดียวได้หรือไม่ (แบบกระดาษ/ e-Withholding Tax)

 • กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบกระดาษ และ แบบ e-Withholding Tax มีวิธีการทำงานและนำส่งภาษีอย่างไร

6. ทำความเข้าใจระบบ e-Withholding Tax (มุมผู้จ่ายเงิน มุมผู้ถูกหักภาษี)

 • สะดวกต่อการใช้งานจริงหรือไม่   
 • ง่ายต่อการนำส่งจริงหรือไม่      
 • มีข้อดีอย่างไรต่อผู้จ่าย และผู้รับ

7.  e-Withholding Tax เป็นหน้าที่ของใคร ใครมีหน้าที่ต้องจัดทำ และนำส่ง
8.  จะเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax ต้องเตรียมตัวอย่างไร

 • ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง   
 • ในส่วนของผู้รับเงินต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง

9.  การลงทุนในระบบ e-Withholding Tax กับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
10. อัตราการหัก ณ ที่จ่ายเมื่อเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax - อัตรา 3% ไป 2%   ทุกกรณีหรือไม่

 • ธุรกรรมที่ต้องหัก 2% มีอะไรบ้าง

11. การทำธุรกรรมผ่านระบบ e-Withholding Tax ทั้งผู้จ่ายเงิน และผู้รับเงินจำเป็นต้องอยู่ในระบบหรือไม่
12. กรณีผู้รับเงินไม่ได้เข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax จะสามารถเข้าระบบผ่านการยื่นแบบผ่าน Internet (e-Filing) เพื่อดูข้อมูลการถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่
13. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax คิดอัตราหัก ณ ที่จ่ายผิดต้องทำอย่างไร

 • ใครจะเป็นผู้แก้ไขและออกหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่ายฉบับใหม่

14. ผู้รับเงินจะทราบได้อย่างไรว่าถูกหัก ณ ที่จ่ายแล้ว และถูกหักผ่านระบบ                   e-Withholding Tax 

 • ผู้รับเงินจำเป็นต้องขอหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) จากผู้จ่าย เพื่อปริ้น เป็นเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไม่

15. จ่ายเงินผ่านระบบ e-Withholding Tax ทำธุรกรรมเสร็จสามารถเรียกดูข้อมูลได้เลยหรือไม่
16. จุดที่ต้องระวังในการนำส่งผ่านระบบ e-Withholding Tax
17. นำส่ง e-Withholding Tax มากกว่า 1 ธนาคารได้หรือไม่
18. กรณีค้นหาข้อมูลไม่พบ หรือตรวจสอบแล้วไม่เจอ ต้องทำอย่างไร
19. การตรวจสอบการนำส่งเงิน และการถูกหัก ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax

 • การแก้ไขเมื่อตรวจพบว่าหัก ณ ที่จ่ายผิดพลาด
 • ผู้รับไม่ได้อยู่ในระบบจะตรวจสอบได้อย่างไร

20. กรณีจ่ายซ้ำ หักซ้ำต้องทำอย่างไร
21. การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายผิด, การยื่นขาดจะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่        ต้องปฏิบัติอย่างไร
22. การยื่นภาษีเพิ่มเติมผ่านระบบ e-Withholding Tax ต้องทำอย่างไร
23. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินผิดรายการ และมีการชำระเงินกับธนาคารแล้ว      มาทราบภายหลังต้องทำอย่างไร
24. กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากธนาคารในการหัก และนำส่งภาษี ใครต้องรับผิดชอบ
25.ลูกค้าหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว แต่ธนาคารไม่นำส่งกรมสรรพากร ใครต้องรับผิด
26. e-Withholding Tax กับการเชื่อมโยง e-tax Invoice & e-Receipt            การเชื่อมโยงภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ e-Withholding Tax เมื่อมีการจ่ายเงิน                ไปต่างประเทศ (ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 54)

 • นโยบายการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน ภ.ง.ด. 54, ภ.พ. 36

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

สถานที่

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-2108100
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba