การบริหารและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/7210/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การบริหารและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชั่วโมง
 

 วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ


หัวข้อสัมมนา

1. ลักษณะและความแตกต่างของการบริหารงานฝ่ายบัญชีการเงิน กับฝ่ายต่าง ๆ

 • ลักษณะงาน
 • รูปแบบการทำงาน
 • กระบวนการการทำงาน

2. ปัญหาที่พบเป็นประจำในการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมแนวทางการแก้ไข

 • ปริมาณงานและการจัดลำดับความสำคัญ
 • ความยุ่งยากของการจัดการงานและคนในช่วงปิดงบรายเดือนและรายปี
 • เอกสารที่ได้รับจากฝ่ายอื่นผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง
 • ความไม่เข้าใจกันในการทำงานและการสื่อสารกับฝ่ายอื่นๆ

3. การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและการดูแลทีมงานเชิงกลยุทธ์

 • การวางอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับงาน
 • การสั่งการและการมอบหมายงาน
 • การสอน ติดตาม และตรวจสอบงาน
 • การลดขั้นตอนการทำงานฝ่ายบัญชีการเงิน
 • การใช้ IT หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มลดเวลาและเพิ่มความสะดวกในการทำงาน
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • การสร้างความก้าวหน้าให้ทีมงาน
 • การสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมงานเมื่อปัญหาหรือวิกฤต
 • การสร้างมูลค่าเพิ่มในงานบัญชี
 • การพิจารณาความดีความชอบ
 • การพิจารณาในการเสนอขึ้นเงินเดือนและโบนัส
 • การลดอัตราการลาออกของพนักงานบัญชี

4. ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดใหม่ 
เช่น e-Tax Invoice & e-Receipt e-Withholding Tax ฯลฯ

5. การป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดในงานบัญชีการเงิน

6. การปรับภาพลักษณ์พนักงานและการทำงานในทีมสู่การเป็นฝ่ายบัญชียุคใหม่

 • ด้านบุคลิกภาพของนักบัญชีการเงิน
 • ด้านการทำงานเชิงรุก

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba