การจัดทำบัญชีธุรกิจและประเด็นสำคัญตามหลักบัญชี NPAEs

รหัสหลักสูตร : 21/92113/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 642 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 642 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การจัดทำบัญชีธุรกิจและประเด็นสำคัญ
ตามหลักบัญชี NPAEs

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6.30 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหา 7 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 38 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (18 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 รู้จักงบการเงิน
- เกริ่นนำงบการเงิน
- การอ่านงบการเงินยากหรือไม่
- งบการเงินกับนักลงทุนระดับโลก
- งบการเงินคืออะไร
- ผู้ใช้ประโยชน์จากงบการเงินมีใครบ้าง
- ข้อจำกัดของการวิเคราะห์งบการเงิน
- ส่วนประกอบของงบการเงิน
- รอบระยะเวลาบัญชี
- งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position)

บทที่ 2 งบการเงินภาคเจาะลึก
- สมการทางบัญชี
- หลักบัญชีคู่ เดบิต เครดิต (Debit Credit)

บทที่ 3 เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สำคัญ

บทที่ 4 นำเสนองบการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่า
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บทที่ 5 รายการย่อกรมพัฒนาธุรกิจ แบบ 2 งบการเงินของบริษัทจำกัด

บทที่ 6 ประเภทภาษีที่เจ้าของธุรกิจที่เจ้าของต้องจ่าย

บทที่ 7 คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 7:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba