การปรับปรุง การปิดบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/92106/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


e-Learning การปรับปรุง และ การปิดบัญชีให้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 7 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 7 ชม.


เนื้อหาหลักสูตร
• เนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน
• ความยาว 7 ชั่วโมง 31 นาที

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลา เรียนจบภายใน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (18 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• สามารถมีสิทธิสอบ 2 ครั้ง(กรณีไม่ผ่านในครั้งแรก)
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

หมายเหตุ
• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี
• ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

บทที่ 1 ระยะเวลา 4.11 ชม.
หลักการบันทึกรายการบัญชีเพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • ระบบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการบัญชี
  • รูปแบบของงบการเงินที่ต้องจัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น
  • ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง
     - รายได้ค้างรับ
     - รายได้รับล่วงหน้า
     - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
     - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
     - การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
     - ค่าเสื่อมราคา
     - วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

บทที่ 2 ระยะเวลา 53 นาที
เทคนิคการจัดการสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ
  • วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าที่จะได้รับ
  • การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
  • การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อใช้ประกอบการนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี
  • การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
  • วิธีการบันทึกบัญชี
  • การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บทที่ 3 ระยะเวลา 1.53 ชม.
  • การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินบทสรุปและข้อควรระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

บทที่ 4 ระยะเวลา 33 นาที
  • คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
7:0 0:0 7:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba