ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ TFRS 9 & TAS 12 พร้อมแนวทางแก้ไข (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2137

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติ TFRS 9 & TAS 12 พร้อมแนวทางแก้ไข
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • ภาพรวมของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและตราสารทุน
  • ประเด็นหลักการรับรู้รายการภาษีเงินได้
  • กรณีศึกษาการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี


วิทยากรโดย
ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา


TFRS 9:เครื่องมือทางการเงิน
1. ภาพรวมของเครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงินและตราสารทุน

2. หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) และประเด็นในการรายงานทางการเงิน

3. ประเด็นการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม

4. ตราสารหนี้และตัวอย่างประกอบการบันทึกบัญชี

5. ประเด็นการด้อยค่า และตัวอย่างประกอบการบันทึกบัญชี
   - General Model
   - Simplified Model

6. เงินลงทุนในตราสารหนี้ และตัวอย่างประกอบการบันทึกบัญชี
   - ราคาทุนตัดจำหน่าย
   - มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

7. การจัดประเภทหนี้สินทางการเงิน

8. ตัวอย่างการรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์

TAS 12: ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2566)
1. ประเด็นหลักการรับรู้รายการภาษีเงินได้
   - ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
   - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 2. หลักการพิจารณาความเพียงพอของกำไรในอนาคต ในการใช้ประโยชน์จากผลต่างชั่วคราวชนิดหักภาษี

3. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ (Tax uncertainty)

4. การแสดงรายการสินทรัพย์และหนี้้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน

5. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนีสินที่เกิดขึ้นจากรายการเดียว (ปรับปรุง 2566)

6. กรณีศึกษาการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    - สัญญาเช่าทางด้านผู้เช่า
    - รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

7. คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba