การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive

รหัสหลักสูตร : 21/2764

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อการวางแผนและควบคุม Accounting for Executive

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
  • ข้อมูลที่ผู้บริหารจะได้จากการอ่านงบการเงินของกิจการ
  • ต้นทุนและการวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
  • หลักการคำนวณที่ต้องทราบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชี และเอกสารทางบัญชีที่ผู้บริหารควรทราบ

2. ข้อมูลที่ผู้บริหารจะได้จากการอ่านงบการเงินของกิจการ จุดที่ต้องให้ความสนใจ
และระมัดระวังเป็นพิเศษ
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
- งบกระแสเงินสด

3. การวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
- การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร ROA ROE
- Profit Margin คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร
- การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารทรัพยากร
- การวิเคราะห์สภาพเสี่ยงทางการเงิน และสภาพเสี่ยงในการดำเนินงาน

4. หลักการคำนวณที่ต้องทราบเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ
- เทคนิคการคำนวณวงจรการดำเนินงานและวงจรกระแสเงินสด
- Gross Margin และ Contribution Margin แตกต่างกันอย่างไร
- การคำนวณระยะเวลาคืนทุนและการคำนวณค่าปัจจุบันสุทธิ (NRV)

5. ต้นทุนสำหรับผู้บริหาร
- การจำแนกต้นทุนตามความต้องการของผู้บริหาร
- ระบบบัญชีต้นทุนของธุรกิจอุตสาหกรรม ต้นทุนจริง ต้นทุนปกติ ต้นทุนมาตรฐาน
- ประโยชน์ของวิธีการต้นทุนรวมและวิธีการต้นทุนผันแปร
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ และกำไร
- ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้
- เทคนิคการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการตัดสินใจปัญหาของธุรกิจ

6. รูปแบบของรายงานการเงินภายในองค์กรสำหรับผู้บริหาร

7. เทคนิคการวิเคราะห์โครงการลงทุนซื้อสินทรัพย์ใหม่

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ
250 ถ. สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
026498888
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีอโศก ทางออกที่ 5


รถไฟฟ้า MRT สถานีสุขุมวิท ทางออกที่ 3


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba