การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพร้อมแนวปฏิบัติในการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2306

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างพร้อมแนวปฏิบัติ
ในการจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ
  • มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวขŒองกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้Œาง
  • NPAEs กับประเด็นสำคัญเรื่องสัญญาก่‹อสร้าง
  • ประเด็นปั˜ญหาที่เกี่ยวข้Œองกับธุรกิจรับเหมาก่‹อสร้Œางกับการรับรู้รายได้Œ-ร่ายจ่‹ายทางบัญชี

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. UPDATE ทิศทางของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบัน การดำเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจที่นักบัญชีต้องปรับตัว

2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) เกี่ยวกับการรับรู้รายได้หลักการสำคัญ 5 ขั้นตอน (Five Step Model Framework)
 
  - ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
   - กำหนดราคาของรายการ
   - ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
   - รับรู้รายได้เมื่อ(ขณะที่)กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

4. วิธีการรับรู้รายได้สัญญาก่อสร้างตาม TFRS 15
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ (Recognize Revenue) เมื่อกิจการได้ปฏิบัติภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ด้วยวิธีตลอดช่วงเวลาหนึ่ง (Over Time)

5. วิธีการอ้างอิงกับระดับความก้าวหน้าของงานที่ทำเสร็จ (Progress Towards Complete Satisfaction)
   - วิธีปัจจัยนําเข้า (Input Method)
   - อัตราส่วนงานที่ทำเสร็จที่วัดด้วยต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงหารด้วยต้นทุนประมาณการทั้งหมด
   - วิธีผลผลิต (Output Method)
   - การสำรวจงานที่ทำเสร็จ (Survey of Work Performed Method)
   - สัดส่วนของงานก่อสร้างที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (Units–of–Work–performed Method)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะประเด็นสำคัญเรื่องสัญญาก่อสร้าง (บทที่ 20)
6. สัญญาก่อสร้างและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้างต่างๆ ที่นักบัญชีต้องทราบ
  
- สัญญาคงที่มีความหมายว่าอย่างไรกิจการประเภทใดบ้างที่ต้องเกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำสัญญาคงที่หรือไม่
   - สัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่มมีความหมายอย่างไรกิจการประเภทใดต้องทำสัญญาต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม
   - สัญญาการให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการก่อสร้างสินทรัพย์
   - การรวมและแยกสัญญาก่อสร้างหลักเกณฑ์การบันทึกการรับรู้รายได้ กรณีที่มีการแยกสัญญา

7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ค่าก่อสร้าง
  
- จำนวนรายได้เมื่อเริ่มแรกตามที่ตกลงไว้ในสัญญา
   - จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่เกิดจากการดัดแปลงงานการเรียกร้องค่าชดเชยหรือการจ่ายเงินเพื่อจูงใจ

8. การรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างและต้นทุนค่าก่อสร้างที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
 
  - หลักเกณฑ์การเฉลี่ยหรือแยกต้นทุนการก่อสร้าง
   - การปันส่วนต้นทุนตามสัญญางานก่อสร้าง
   - การแยกต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสัญญาก่อสร้าง
   - ต้นทุนอื่นๆ ที่สามารถเรียกเก็บจากผู้ว่าจ้างได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาก่อสร้าง
   - ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสามารถปันส่วนเฉลี่ยกับสัญญาก่อสร้างได้หรือไม่
   - การรับรู้ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะบัญชี
   - ต้นทุนโครงการก่อสร้างจะแยกพิจารณาอย่างไรให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุด

9. การเปลี่ยนแปลงประมาณการของอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ

10. การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินควรจะระบุเงื่อนไขใดบ้าง

ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายทางบัญชี
11. รายได้หลักและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

12. ปัญหาการบันทึกรายได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ครบถ้วน

13. การบันทึกจำนวนเงินที่รับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง

14. จำนวนรายได้ค่าก่อสร้างที่รับรู้เป็นรายได้ในระหว่างงวด

16. การรับรู้รายได้ระหว่างงวดกับเงินประกันผลงานที่ถูกหักไว้

17. การบันทึกรายได้เมื่องานเสร็จตามสัญญาให้ถูกต้อง

18. การบันทึกรายได้ตามอัตราส่วนของงานก่อสร้าง

19. ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารที่ต้องระวังพิเศษ

20. ค่าใช้จ่ายบางประเภทที่ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน

21. ซื้อของได้รับบิลเงินสดแต่ไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับเงินจะบันทึกบัญชีอย่างไร

22. ค่าใช้จ่ายค่าแรงรายวัน/รายสัปดาห์เอกสารทางบัญชีที่ต้องจัดทำ

23. ค่าใช้จ่ายการจ่ายค่าจ้างวิศวกรสถาปนิก ที่ปรึกษาบันทึกบัญชีอย่างไรและต้องใช้เอกสารใดบันทึกบัญชี

24. ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเลี้ยงรับรองต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

25. ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางหน้างานและการรื้อถอนไซต์งานก่อสร้างต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

26. ค่าใช้จ่ายการจ้างออกแบบตกแต่งต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

27. ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ และต่างประเทศต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

28. ค่าใช้จ่ายการจ้างวิศวกรตรวจงานก่อนส่งมอบต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

29. ค่าใช้จ่ายการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

30. ค่าเสียหายที่ต้องจ่ายชดเชยหรือก่อสร้างให้กับอาคารข้างเคียงรอบไซต์งานก่อสร้างจะบันทึกบัญชีอย่างไร

31. การจัดทำเอกสารเพื่อบันทึกบัญชีกรณีจ่ายค่าเสียหายต่างๆ และค่าปรับ

32. ค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องใช้เอกสารใดในการบันทึกบัญชี

33. การบันทึกรายการเงินประกันสัญญาจ้างไม่รับคืน เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงานก่อสร้าง

34. ค่าใช้จ่ายที่ต้องระมัดระวังในการบันทึกบัญชี เพื่อไม่ให้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม

35.กรณีศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไม่ถูกต้อง

36. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba