แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS 2) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2773

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS 2)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี รออนุมัติ
  • การบันทึกรายการและขั้นตอนการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ
  • ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง ที่ต้องการแก้ไขและปรับปรุงก่อนปิดบัญชี (Closing entry)
  • การจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ

วิทยากรโดย อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และวิธีการทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (TAS 2)

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือสำหรับการปิดบัญชี

3. การบันทึกรายการปิดบัญชีสำหรับกิจการที่ใช้วิธีการบันทึกบัญชี
   3.1 สินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด (Periodic Inventory System)
   3.2 สินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง (Perpetual Inventory System)

4. ขั้นตอนการปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ
   4.1 การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
   4.2 การปรับปรุงรายการและบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือจากผลการตรวจนับสินค้า
        - ขาดจากทางบัญชี
        - เกินจากทางบัญชี
        - ชำรุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ
        - คงเหลือผิดพลาดจากการจ่ายสินค้าไม่ตรงตามใบเบิก เช่น สินค้าชนิดเดียวกันแต่มีหลายขนาด

5. การจัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ

6. หลักการคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
   6.1 วิธีเฉพาะเจาะจง (Specific Identification Method)
   6.2 วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน (First in, first out Method = FIFO)
   6.3 วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Method)

7. การเลือกใช้วิธีคำนวณราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ

8. วรจรบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป

9. วิธีการคำนวณต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold)
   9.1 ธุรกิจซื้อมา - ขายไป
   9.2 ธุรกิจผลิตสินค้า
         - สินค้าสำเร็จรูป
         - สินค้าระหว่างผลิต
         - วัตถุดิบ
         - วัสดุโรงงาน/วัสดุสิ้นเปลือง

10. หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอทำลายสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ

11. ประเด็นปัญหาการปิดบัญชีเกี่ยวกับสินค้า (Closing entry)
    11.1 เทคนิคการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของรายการสินค้าคงเหลือ
    11.2 การพิจารณาตั้งประมาณการสินค้าเสื่อมสภาพล้าสมัย
    11.3 การตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด
    11.4 การประมาณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ NRV

12.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba