การวางระบบบัญชีต้นทุน เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

รหัสหลักสูตร : 21/2209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

การวางระบบบัญชีต้นทุน เพื่อการวางแผนและตัดสินใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การวางระบบบัญชีต้นทุนและวีธีการคำนวณต้นทุนการผลิตที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
• การจำแนกประเภทของต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ
• แนวทางการวางแผนการควบคุมต้นทุนที่สามารถปฏิบัติจริงได้โดย
• การจัดทำรายงานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์  ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนต่อการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน

2. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

3. ปัญหาของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลต่อธุรกิจ

4. ข้อมูลต้นทุนที่มีผลต่อธุรกิจ


5. การจำแนกประเภทของต้นทุนการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของธุรกิจ

6. การวางระบบบัญชีต้นทุนและวิธีการคำนวณต้นทุนการผลิต
- ระบบต้นทุนมาตรฐาน
- ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
- ระบบต้นทุนช่วง
- ระบบต้นทุนปกติ
7. การจัดระบบเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

8. ข้อควรระมัดระวังในการบันทึกบัญชีต้นทุน
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ
- การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าแรง
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. การจัดทำรายงานการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับระบบบัญชีต้นทุนที่ใช้

10. การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและลดความสูญเสียของธุรกิจ

11. การจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจ
- การตั้งราคาสินค้า
- การซื้อหรือการเช่า
- การวางแผนหากำไร
- การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์
- การปันส่วนต้นทุนแต่ละหน่วยงาน, ผลิตภัณฑ์
- การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน
- ขยายหรือการผลิตหรือการหยุดผลิต

12. แนวทางการวางแผนการควบคุมต้นทุน
- การเพิ่มผลผลิต
- การควบคุมค่าใช้จ่าย
- การลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba