ประเด็นปัญหาจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs มาปฏิบัติพร้อมแนวทางแก้ไข (หลักสูตรใหม่ ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2130

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ประเด็นปัญหาจาการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
มาปฏิบัติพร้อมแนวทางแก้ไข


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ฉบับปรับปรุงใหม่
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านสินทรัพย์,ด้านหนี้สิน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านรายได้,ด้านค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา


1. ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะฉบับปรับปรุงใหม่


2. ประเด็นปัญหาจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านสินทรัพย์
   - หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการด้อยค่าสินทรัพย์ สามารถนำมาใช้กับมาตรฐานการรายงานทาง    การเงิน NPAEs ในประเด็นใดบ้าง
   - การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยวิธี Simplified  Model ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 สามารถนำมาใช้กับกิจการ NPAEs ได้หรือไม่
   - หลักการคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบทรัพย์สินและการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ตาม TFRS for NPAEs ฉบับใหม่
   - การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ไม่สามารถกำหนดอายุการให้ประโยชน์ที่แน่นอนได้ต้องตัดจำหน่ายอย่างไร
   - วิธีราคาที่ตีใหม่ที่จะนำมาใช้ในการวัดมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้องดำเนินการอย่างไร และการทบทวนระยะเวลาในการตัดจำหน่าย วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาและมูลค่าคงเหลือ
   - วิธีราคายุติธรรมที่จะนำมาใช้ในการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน การวัดมูลค่ายุติธรรมมีหลักเกณฑ์อย่างไร


3. ประเด็นปัญหาจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านหนี้สิน
    - การรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานสามารถใช้วิธี  Project Unit Credit Method ได้หรือไม่
    - การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงรับรู้ผลต่างจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนอย่างไร
    - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ต้องรวมในการนำเสนองบการเงิน มีหลักการอย่างไร

4. ประเด็นปัญหาจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านรายได้
    - วิธีการรับรู้รายได้สัญญาเช่าดำเนินงาน จำเป็นต้องรับรู้หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทั้งหมดหรือไม่ รวมถึงเงินกินเปล่าถ้าเกิดขึ้นจะบันทึกอย่างไร
    - หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดของ TFRS for NPAEs ฉบับปรับปรุงใหม่
    - ส่วนของเจ้าของมียอดติดลบ สามารถใช้วิธีการตีราคาทรัพย์สินใหม่หรือวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนเพื่อแก้ปัญหาได้หรือไม่
    - การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างไร
    - เงินให้กู้ยืมบริษัทหรือบุคคลเกี่ยวข้องกันใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าราคาตลาด และการรับรู้รายได้ตามอัตราดอกเบี้ยแท้จริงด้วยหรือไม่
    - กิจการขายวัตถุดิบไปให้ผู้ผลิตที่รับจ้างผลิตสินค้า (รับจ้างทำของ) และผู้ผลิตขายสินค้าคืนกลับมาจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
    - ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้สำหรับธุรกิจก่อสร้าง และการค้าอสังหาริมทรัพย์

5. ประเด็นปัญหาจากการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ด้านค่าใช้จ่าย
    - หลักเกณฑ์ในการจำแนกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    - ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน นักบัญชีพิจารณาจากหลักฐานใด
    - ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงาน
    - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
    - ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา การเรียน และ นันทนาการ
    - การตีราคา NRV สินค้าคงเหลือปลายงวด กับผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

6. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs จะสามารถใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs มาใช้ได้กรณีใดบ้าง

7. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ที่เคยจัดทำบัญชีชุดใหญ่ (PAEs) สามารถกลับมาใช้ชุดเล็ก (NPAEs) ทำได้หรือไม่

8. เนื้อหาที่เพิ่มเติมของมาตรฐานการรายงานทาการเงิน NPAEs 6 บทนั้นทำให้เกิดผลกระทบอย่างไร

9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba