แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.


• ครบทุกประเด็นบัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
• การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีทรัพย์สินและการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การรับรู้ราคาทุนของทรัพย์สินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.1 เงื่อนไขในการรับรู้รายการ
2.2 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีซื้อ
2.3 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีสร้าง
2.4 การกำหนดประเภททรัพย์สิน

3. หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาจากการเช่าซื้อตาม TFRS for NPAEs บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า
4.1 วันเริ่มต้นสัญญา (ผู้เช่า / ผู้ให้เช่า)
4.2 การชำระตามงวด (ผู้เช่า / ผู้ให้เช่า)

5. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
5.1 วันเริ่มต้นสัญญาเช่า
5.2 การชำระตามงวด
5.3 การปรับปรุงรายการดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา
5.4 การรับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินถาวร

6. หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการรับรู้รายการเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
6.1 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นสินค้าคงเหลือ
6.2 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นทรัพย์สินถาวร
6.3 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย

7. การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ และ/หรือ มูลค่าคงเหลือ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางการบัญชีควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
7.1 ขั้นตอนการประเมินทรัพย์สิน
7.2 ขั้นตอนการขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร
7.3 ขั้นตอนในการบันทึกบัญชี

8. มูลค่าของทรัพย์สินการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

9. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

10. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่นักบัญชีต้องเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
10.1 ดอกเบี้ยการซื้อทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
10.2 การขายทรัพย์สินต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่และต้องบันทึกบัญชีอย่างไร กรณีที่ทรัพย์สินยังคํานวณค่าเสื่อมราคาไม่หมด
10.3 การโอนทรัพย์สินระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท
10.4 การซื้อทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศ
10.5 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกัน หรือแตกต่างกันทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
10.6 ทรัพย์สินชํารุด สูญหายหรือต้องการทําลาย จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
10.7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมถึงการต่อเติมปรับปรุงทําให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
10.8 การตัดจําหน่ายทรัพย์สินโดยผ่านที่ประชุมที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้
10.9 ค่าติดตั้งแอร์ ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
10.10 กรณีคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาผิดพลาดต้องปฏิบัติอย่างไร
10.11 วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่สร้างขึ้นเองจะต้องคิดอย่างไร
10.12 จุดสําคัญที่ต้องระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชี
10.13 ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินจะบันทึกบัญชีอย่างไร

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba