การจัดทำงบการเงินรวมสำหรับกิจการ NPAEs (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2901

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบการเงินรวมสำหรับกิจการ NPAEs
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

  • เรียนรู้วิธีการจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  • การจัดทำงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
  • การตัดรายการระหว่างกันเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24

2. งบการเงินรวม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 และงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
- การนำเสนอ
- ขอบเขต
- ข้อมูลที่ต้องจัดทำ
- ขั้นตอนในการจัดทำ

3. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28
- วิธีการนำส่วนได้เสียมาปฏิบัติ
- การเปิดเผยข้อมูล

4. การร่วมการงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
- รูปแบบของการร่วมการงาน
- รายการค้าระหว่างผู้ร่วมค้ากับการร่วมค้า
- การแสดงส่วนได้เสียในการร่วมค้าในงบการเงินของผู้ลงทุน
- การแสดงรายการของการดำเนินงานที่ควบคุมร่วมกัน

5. การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
- การระบุการรวมธุรกิจ
- วิธีซื้อ การระบุผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อ
- การรับรู้และวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา หนี้สินที่รับมาและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
- ความแตกต่างของการรวมธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ กับ บทที่ 25 ของ TFRS for NPAE เรื่อง การรวมธุรกิจ เช่น การตัดจำหน่ายค่าความนิยม 

6. การตัดรายการระหว่างกันเพื่อจัดทำงบการเงินรวม
- เงินลงทุน
- ลูกหนี้/เจ้าหนี้ระหว่างกัน
- เงินให้กู้ยืม/และเงินกู้ยืมระหว่างกัน
- รายได้/ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
- กำไร/ขาดทุนในสินค้าคงเหลือระหว่างกัน
- การตัดรายการกำไร/ขาดทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างกัน
- รายได้เงินปันผล

7.การรับรู้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจในการควบคุม

8.การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba