การเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Monthly and Quarterly Reports

รหัสหลักสูตร : 21/2229

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส
เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
Monthly and Quarterly Reports


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • จัดทํารายงานผลประกอบการทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
  • การเขียนรายงานให้ผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ นําเสนอรายไตรมาสการสรุปผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
  • การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน เน้นการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีการสรุปรายไตรมาส


วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาส อย่างมีประสิทธิภาพ
   - การนำเสนอจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร
   - การนำเสนอผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
   - การนำเสนอปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจอย่างทันท่วงที

2. การนำเสนอ และทักษะที่จำเป็นในการสรุปผลการดำเนินงาน
   - วิธีการและการสื่อสารที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้งบการเงินให้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
   - การนำเสนอนโยบายและภาพรวมผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
   - การประยุกต์ใช้สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจมานำเสนอรายงานทางการเงิน

3. การสร้างประสิทธิภาพของรายงานทางการเงินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   - การนำเสนอบทวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละเดือน และไตรมาส เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   - การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานของธุรกิจหลักอื่นๆ เพื่อประกอบการรายงานทางการเงิน
   - การนำเสนอรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายเดือน และรายไตรมาส

4. การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาสาเหตุในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และไตรมาส
   - การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis) เพื่อนำมาพยากรณ์ปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
   - การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis เพื่อนำมาลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ทันท่วงที

5. การนำเสนออัตราส่วนการเงินที่สำคัญในแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการเพื่อใช้ในการอ้างอิงในรายงานทางการเงิน
   - อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
   - อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
   - อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
   - อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

6. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการสรุปการดำเนินงาน

7. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานในเดือนและไตรมาสของผลประกอบการ
   - การวิเคราะห์ด้านรายได้หลัก และรายได้อื่น
   - การวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ
   - การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
   - การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
   - การวิเคราะห์กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
   - การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

8. แนวทางการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการ
   - การวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - การวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
   - การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
   - การนำเสนอความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
   - สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

9. กรณีศึกษาการนำเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาสอย่างมีประสิทธิภาพ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba