7 Roles for new chapter of Leaders : พลิกบทบาทของผู้นำ ด้วย 7 Roles

รหัสหลักสูตร : 21/5178

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
7 Roles for new chapter of Leaders 
พลิกบทบาทของผู้นำ ด้วย 7 Roles
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• ตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ “หัวหน้างาน” ในองค์กร
• สร้างมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
   ส่งผลให้หัวหน้างานต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนเอง
• เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างานและการเป็นผู้นำที่ดี
• ปรับแนวคิดความเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่สามารถพัฒนาลูกน้องหรือทีมงานได้ดียิ่งขึ้น
• ฝึกฝนบทบาทที่จำเป็นของหัวหน้างาน และสามารถนำไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้

วิทยากรโดย โค้ชปุ๊ก ปฐมภัค รักวัฒนกุล

หัวข้อสัมมนา

1. แนวคิดการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisor in Modern World)

2. WIT Model เพื่อการเรียนรู้ บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

3. คุณสมบัติของหัวหน้างานที่องค์กรต้องการ

4. 7 บทบาทหัวหน้างาน (7 Roles of Leader)
    Role 1 : Catalyst Leader (ผู้นำนักจุดประกายแรงบันดาลใจ)
    - แนวคิดและคุณลักษณะเฉพาะตัวของ Catalyst Leader
    - ทักษะที่จำเป็นที่ Catalyst Leader ต้องมี
    - รูปแบบการทำหน้าที่ Catalyst Leader
     Role 2 : Coach & Trainer (วิทยากรครูผู้ฝึก)
    - ความแตกต่างระหว่าง Coach & Trainer
    - PCE ความเชี่ยวชาญที่หัวหน้าต้องมี (Process, Content, Experience)
    - Airplane Model โมเดลการถ่ายทอดความรู้แบบครบวงจร
    - Push and Pull เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
    - Training and Group Coaching เทคนิคการกระตุ้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการถาม-ตอบ
     Role 3 : Employee Developer (ผู้พัฒนาพนักงาน)
    - การค้นหาความจำเป็นและศักยภาพที่โดดเด่นเพื่อการพัฒนา (Assessment)
    - การจัดรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสม (Acquisition)
    - การสนับสนุนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Application)
     Role 4 : Goal Setter (ผู้ถ่ายทอดเป้าหมายให้ทีมงานเข้าใจตรงกัน)
    - เทคนิคตั้งเป้าหมาย S.M.A.R.T. goal สู่ความสำเร็จของทีมงาน
    - การวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
    - การควบคุมและติดตามความคืบหน้าของแผน (Controlling and Monitoring)
     Role 5 : Facilitator (ผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม)
    - CAR : เป้าหมายสำคัญของ Facilitation
    - 4 บทบาทสำคัญของการเป็น Facilitator
    - เทคนิคการสร้างบรรยากาศการทำงาน ด้วย LAMP
     Role 6 : Feedback Giver (ผู้เป็นกระจกสะท้อนผลงานของพนักงาน)
    - กรอบความคิด (Mindset) ที่ช่วยให้การให้ Feedback เป็นที่ยอมรับ
    - องค์ประกอบสำคัญของ Feedback
    - Do & Don’t ในการให้ Feedback
     Role 7 : Problem Solver (นักแก้ปัญหา)
    - เข้าใจว่าอะไรคือ “ปัญหา (Problem)” และ “สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา (Root Cause)”
    - การกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา (Solution)
    - การตรวจสอบความคืบหน้า

5. Workshop ถอดบทเรียนสู่หัวหน้างานที่ดี


   

 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

โค้ชปุ๊ก ปฐมภัค รักวัฒนกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba