การสอบทานและตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2915

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการสอบทานและตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • เทคนิคการตรวจสอบรายได้บันทึกถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางเงิน
  • การจัดทำรายละเอียด การสอบทานและแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน
  • ประเด็นสำคัญการบันทึกบัญชี รายได้-ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อมูลที่นักบัญชีต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบงานบัญชีก่อนออกงบการเงิน
- ความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชี
- องค์ประกอบของงบการเงินที่ต้องจัดทำตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด

2. การสอบทานและตรวจสอบรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ตรวจสอบหลักฐานการตรวจนับเงินสด เงินสดย่อย ณ วันสิ้นงวด
- ตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทกระแสรายวัน ออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ
- การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
- ตรวจสอบรายการเช็ครับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดนำฝากธนาคาร
- วัดมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว และการปรับปรุงผลต่างรับรู้เข้างบกำไรขาดทุน

3. การสอบทานและตรวจสอบรายการลูกหนี้การค้า
- จัดทำบัญชีลูกหนี้คงเหลือ และวิเคราะห์อายุลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระ
- ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
- การตรวจสอบยืนยันยอดลูกหนี้คงเหลือ

4. การสอบทานและตรวจสอบรายการสินค้าคงเหลือ
- การตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด และการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- การปรับปรุงผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ สินค้า(ขาด)เกินจากรายงาน
- การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือชำรุด เสียหาย และสูญหาย
- การประมาณการค่า ด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย

5. การสอบทานและตรวจสอบรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การตรวจนับและการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ชำรุด สูญหาย ออกจากทะเบียนสินทรัพย์
- การทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ และการประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
- การตรวจสอบรายการต้นทุน การต่อเติม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และการเปลี่ยนแทน สินทรัพย์
- การเลือกใช้วิธีราคาทุน และวิธีการตีราคาใหม่ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6. การสอบทานและตรวจสอบรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การตรวจนับและการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

7. การสอบทานและตรวจสอบรายการเจ้าหนี้การค้า
- จัดทำบัญชีเจ้าหนี้คงเหลือ และยืนยันยอดเจ้าหนี้คงเหลือ

8. การสอบทานและตรวจสอบรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- ตรวจสอบสัญญาเช่าทางการเงิน
- การสอบทานยอดคงเหลือตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- การจัดประเภทของรายการสัญญาเช่าทางการเงินเป็นหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน

9. การสอบทานและการตรวจสอบรายการรายได้
- ตรวจสอบรายการรายได้ทางบัญชี กระทบยอดแบบแสดงรายการรายได้
- ตรวจสอบการจัดประเภทของรายได้ (รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้อื่น)

10. การสอบทานและการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบการจัดประเภทของต้นทุน และ ค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
- ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องมีการปรับปรุงในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba