การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ Financial Highlights and Performance Highlights

รหัสหลักสูตร : 21/2159

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหารอย่างมีประสิทธิผล
โดยพัฒนาทักษะการนำเสนอ
Financial Highlights and Performance Highlights


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• เทคนิคสำคัญการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
• การนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
• ตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights เพื่อนำเสนอผู้บริหาร


บรรยายโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1.การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ของการนำเสนองบการเงินต่อผู้บริหาร
- จุดอ่อนที่สำคัญในการนำเสนองบการเงินให้กับผู้บริหาร
- จุดเด่นที่สำคัญ และจำเป็นต้องเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์และนำเสนองบการเงิน
- สิ่งที่ผู้บริหารต้องการในการนำเสนองบการเงิน
- การเพิ่มทักษะในการสร้าง Financial Highlights and Performance Highlights ในกระบวนการบริหารงาน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับนำเสนอ Financial Highlights
- กําหนดวัตถุประสงค์ และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงินในการนำเสนอ
- จัดทํารายงานและสรุปผล และข้อจํากัดของการวิเคราะห์งบการเงิน

3. ภาพรวมในการนําผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้าง Performance Highlights
- การควบคุมต้นทุนในกิจการ
- การวัดความสามารถในการทํากําไรของหน่วยงาน
- การบริหารสภาพคล่องของกิจการ
- การบริหารบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ สินค้าคงเหลือ
- ความสามารถในการจ่ายชําระหนี้ของกิจการ
- การบริหารผลกําไรจากเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น

4. การสร้างกระบวนการประเมินและการนำเสนอผลการปฏิบัติงานแบบฉบับ Performance Highlights
สำหรับฝ่ายบัญชี-การเงิน
- วีธีการสร้างกระบวนการเพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
- การใช้ OKRs (Objectives and Key Results) สำหรับแผนกบัญชี-การเงิน
- วิธีการนํา KPIs มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน การจัดการทางการเงินในองค์กร
- การเลือกใช้ 18 Key Performance Indicator Examples ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับแผนกบัญชี-การเงิน

5. ภาพรวมของตัวอย่างการนำเสนอ Performance Highlights และการวิเคราะห์เทรนธุรกิจในอนาคต
เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนหลวง ร.9 ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba