การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและนักบัญชี เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจ (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/2808/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารและนักบัญชี เพื่อประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนและการนำผลไปใช้ในการบริหารธุรกิจหัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• กลยุทธ์การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ
• มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน
• การวัดดัชนีความสำเร็จจากงบการเงินสำหรับธุรกิจ

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1.ความสำคัญของงบการเงินต่อความอยู่รอดขององค์กร

2.งบการเงินที่จำเป็นสำหรับการจัดทำกลยุทธ์ของธุรกิจ

3.มุมมองที่แตกต่างระหว่างฝ่ายบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต่องบการเงิน

4.ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญในการวิเคราะห์งบการเงิน

5.การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ

6.การนำผลการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการบริหารให้ได้ผลอย่างแท้จริง

7.ยุทธวิธีพิชิตปัญหาและอุปสรรคในการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ

8.การวัดดัชนีความสำเร็จจากงบการเงินสำหรับธุรกิจ

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba