การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม Workshop หลักสูตรใหม่ปี 2566 (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/2744

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การบัญชีสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม Workshop
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • ผลกระทบต่อต้นทุนจากการปรับค่าจ้าง และการบันทึกบัญชีงานอุตสาหกรรม
  • การวิเคราะห์การลงทุนเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
  • การใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ non-BOI

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา


1. ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
2. ทิศทางอุตสาหกรรมปัจจุบันกับแนวโน้มที่ส่งผลกระทบการผลิต
3. การบันทึกบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรม
   - สินค้าคงเหลือ
   - งานระหว่างทำ
   - สินค้าสำเร็จรูป
   - ค่าใช้จ่ายในการผลิต
   - วัตถุดิบในการผลิต
   - ค่าแรงงาน

4. การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)
   - องค์ประกอบของต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Production Cost)
   - การคำนวณต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost) และ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)
   - การจำแนกต้นทุนขั้นต้น (Prime Cost) และ ต้นทุนแปลงสภาพ (Conversion Cost)
   - ความสัมพันธ์ของต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และสินค้าคงเหลือในงบการเงิน

5. การวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุน และการแยกต้นทุนการผลิตสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
   - ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)
   - ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)
   - การแยกต้นทุนผสม (Mixed Cost) กรณีต้นทุนนั้น เป็นทั้งต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่

6. งบการเงินตามระบบต้นทุนรวม (Absorption Costing) และ งบการเงินระบบต้นทุนผันแปร (Variable Costing)

7. ความแตกต่างระหว่างกำไรขั้นต้น (Gross Margin) กับ กำไรส่วนเกิน (Contribution Margin)

8. Workshop การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Even Point) และการวางแผนกำไรการคำนวณหาจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
   - การนำจุดคุ้มทุน (Break Even Point) มาวางแผนกำไร หรือกำหนดราคาขาย
   - การคำนวณหาจุดคุ้มทุน และการตั้งเป้าหมายกำไร

9. Workshop การวิเคราะห์รายการสินทรัพย์ (Fixed Assets) ต้นทุน (Cost) และ ค่าใช้จ่าย (Expense)
   - ความแตกต่างระหว่าง ต้นทุน (Cost) กับ ค่าใช้จ่าย (Expense)
   - ผลกระทบของการวิเคราะห์รายการผิด และบันทึกรายการผิดพลาด ส่งผลต่อต้นทุนอย่างไร
   - การวิเคราะห์รายการ และการวิเคราะห์พฤติกรรมของต้นทุนการผลิต

10. การจัดประเภทต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

11. การนำข้อมูลต้นทุนมาตัดสินใจในกรณีต่าง ๆ
   - ยกเลิกผลิตภัณฑ์ หรือ เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่
   - ผลิตสินค้าเอง หรือ ซื้อจากบุคคลภายนอก
   - ได้รับคำสั่งซื้อพิเศษ ทั้งกรณีที่กำลังการผลิตว่างและไม่ว่าง
   - มีทรัพยากรจำกัด
   - ผลิตต่อ หรือ ไม่ผลิตต่อ

12.การใช้สิทธิพิเศษต่างๆ และการบันทึกบัญชีของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับ BOI และ non-BOI

13.ปัญหาในการจัดทำบัญชีที่พบในการจัดทำบัญชีอุตสาหกรรม

14.กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีอุตสาหกรรม

15. ผลกระทบต่อต้นทุนจากการปรับค่าจ้าง

16. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
115 ซอย ศูนย์การค้า 4, ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ :
0985614930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba