เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7201

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

ทำไม “หัวหน้างาน” ทุกคน ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?
1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารจากประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่า
2. แนวทางแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจจากหลากหลายกรณีศึกษา
3. กระบวนการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน
4. การบริหารความขัดแย้ง สร้างระบบงาน และการทำงานเป็นทีม
5. เทคนิคการสอนงาน กุญแจของการพัฒนาทีม และประสิทธิภาพงาน
6. การกำหนดแผนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

วิทยากรโดย รศ.สุขุม นวลสกุล อ.ไมตรี ทองประวัติ ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล และ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

หัวข้อสัมมนา

รศ.สุขุม นวลสกุล
1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)
2. หัวใจสําคัญของ “ผู้นํา” ในการบริหารปกครองทีมงาน
3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นํา” (The Core roles of leadership)
4. คุณลักษณะของ “ผู้นํา” ที่มีประสิทธิภาพ
5. ภาวะผู้นําและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร

อ.ไมตรี ทองประวัติ
1. ผู้นํากับทีมการเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทําใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change/Attitude Changes)
2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)
3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นําทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern Team Effectiveness)
4. อุปสรรค์ของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)
5. การเสริมสร้างระบบงานและการทํางานเป็นทีม
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร
- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร
- พฤติกรรมของคนภายในทีม
- แนวทางในการสร้างระบบการทํางานเป็นทีม

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
2. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างาน จะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงานแนวทางการปละวิธีการแก้ไข
4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน
5. ทักษะสำคัญในการสอนงานที่ได้ผล
6. ชั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการสอนงาน
7. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย
1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ
- การวางแผนงาน
- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน
- การมอบหมายงาน

2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)
- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)
- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)
- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)
- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)

3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guideline
- การจัดทำบันทึกและตารางแผนการทำงาน
- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน
- การวิเคราะห์งานและสร้างแผนภาพกระบวนการของงาน
- การสำรวจตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานและการปรับปรุงแผน
- การกำหนดจัดหรือเครือข่ายที่ต้องประสานงานเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล
อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ
ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล
ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba