เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1829Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี

และนักบัญชีไม่ควรพลาด (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPA  นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

• Update กฎหมายใหม่ และประเด็นทางภาษีปี 2566 มีอะไรบ้างที่แก้ไข, เปลี่ยนแปลง
• ให้สวัสดิการพนักงานอย่างไร ไม่เป็นเงินได้กับพนักงานและบริษัทลงรายจ่ายได้อย่างแน่นอน
• สารพันปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
   - ค่ารับรอง, การหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีและการส่งเสริมการขาย, ค่าเช่าและปัญหารายจ่าย
     อันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
• พร้อมเคลียร์ปัญหาเอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร


หัวข้อสัมมนา

1. Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

2. ปัญหารายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

• การขายสินค้าตํ่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร

3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
• รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
• รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
• บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
• รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
• ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
• รายจ่ายส่วนตัวทําอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
• บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทําของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
• รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
• ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสําคัญ
• ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
• รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด
เงินช่วยเหลือพนักงาน
• ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
• ค่านํ้ามัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึ่งกรรมการใช้รถส่วนตัว
• บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
• บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล

4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
• ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่า สด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
• ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณค่ารับรองคิดอย่างไร
• ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
• ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ

5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
• ค่าพาหนะ
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าเช่าบ้าน
• ค่าเครื่องแบบ
• ค่าเบี้ยประกัน
• ค่าเครื่องแบบพนักงาน
• การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
• การให้พนักงานกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย
• ให้พนักงานทานอาหารฟรี

6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• กรณีไม่มีใบกํากับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนําภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• ใบกํากับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นํามาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
• เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
• การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทในเครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

7. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
• บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อที่อยู่ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านลงรายจ่ายได้หรือไม่
• ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ใบรับเงินที่มีข้อความไม่ครบถ้วน

8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• ซื้อขายกับรับจ้างทําของ
• ขายพร้อมติดตั้ง
• ซื้อสินค้าแถมบริการ
• ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
• การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
• บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
• การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายนํ้ามันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย

9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
• การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
• ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
• เงินช่วยเหลือในการทําตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับลูกค้า
• ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า

10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
• การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
• จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
• ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่านํ้า ค่าไฟฟ้า
• ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
• ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
• การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
• อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
• ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
• ขายสินค้าพร้อมขนส่ง, เช่าพร้อมขนส่ง
• ขนส่ง, รับจ้าง, เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
• ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง แยกใบเสร็จรับเงิน
• การเปลี่ยนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ โดยไม่คิดค่าแรง
• ขายสินค้าพร้อมบริการ
• ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง

13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
• การขายสินค้าและการให้บริการ Tax Point เกิดเมื่อใด
• ผลเสียหายจากการไม่ออกใบกํากับภาษีตาม Tax Point
• Tax Point ของการขายไฟฟ้า นํ้าประปา
• การรับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คเด้ง Tax Point เกิดหรือไม่
• การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว

14. 19 ประเด็นปัญหาใบกํากับภาษี
• การได้รับชําระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกํากับภาษี
อย่างไร
• ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกํากับภาษี
• ใบกํากับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
• การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกํากับภาษีอย่างไร
• การได้รับใบกํากับภาษีข้ามเดือน จะนํามาขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ใบกํากับภาษีผิด, หาย, ชํารุด จะแก้ไขอย่างไร
• ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คํานวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
• รายการใดในใบกํากับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
• การออกใบกํากับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
• การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
• ใบกํากับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
• การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่
• ใบกํากับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้หรือไม่
• ใบกํากับภาษีของค่านํ้ามันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร
• การนําสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกใบกํากับภาษีหรือไม่
• การออกใบกํากับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
• ใบกํากับภาษีที่เป็น “สําเนา” ใช้ได้หรือไม่
• การออกใบกํากับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ

15. การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
• เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจํา เงินจ่ายล่วงหน้า
• การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
• กรณีมีการบอกเลิกสัญญา มีการคืนสินค้าเนื่องจากบริการบกพร่อง ไม่มีการให้บริการ
จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหาย
• มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทําอย่างไร เมื่อออกใบกํากับภาษีไปแล้ว
• กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
• การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทําได้หรือไม่ อย่างไร

16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้
ใบลดหนี้

• มูลค่าเฉพาะรายการหรือมูลค่ารวมทั้งหมดที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
• กรณีออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ชุดเดียวกันจากใบกํากับภาษีหลายชุดได้หรือไม่
• รายการที่ต้องแสดงในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องระบุทุกรายการ ตามใบกํากับภาษีเดิมหรือไม่
• การออกใบลดหนี้ในอัตรา 10% ทําได้หรือไม่ และต้องยื่นรายการต่อสรรพากรอย่างไร

18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีก
จะอ้างอิงใบกํากับภาษีฉบับเดิม หรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป

19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม

• ใบกํากับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออก
• การวางแผนภาษีจากการได้รับใบกํากับภาษีล่าช้า
• ไม่มีใบกํากับภาษี
• ใบกํากับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
• ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องบวกกลับในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกํากับภาษีอย่างย่อ
• ค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลงบัญชีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

20. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย
(Sale Promotion) แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ ทําอย่างไรขอคืนได้

21. (10 ประเด็น) การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้าโดยใช้ Tax Point
ให้เกิดประโยชน์

22. (12 ประเด็น) ภาษีซื้อ การเฉลี่ยภาษีซื้อ การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

23. รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

• กรณีการจัดทํารายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เก็บสินค้าไว้ที่อื่น)
• การลงรายงานภาษีซื้อ
• สินค้ามีประกัน สินค้าที่จะนําไปส่งเสริมการขายต้องทํารายงานหรือไม่
• การจัดทํารายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

24. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม

หลักสูตรนี้จะมีการบันทึกเสียงและภาพของผู้เข้าอบรมทุกคนตลอดระยะเวลาการอบรม
เพื่อใช้เป็นหลักฐานนําส่งสภาวิชาชีพบัญชี

** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba