ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/1282/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

ภาษีอากรสำหรับค่าจ้าง สวัสดิการของพนักงาน
ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
 

ประเด็นร้อน “สวัสดิการพนักงาน”
> จัดงานเลี้ยงปีใหม่อย่างไร ไม่ต้องนำมูลค่าของ “ของขวัญ” มารวมเป็นเงินได้พนักงาน
> จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง, เบี้ยขยัน, โบนัส ทำอย่างไร? ให้พนักงานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
> บริษัทจัดให้มีการ “ฉีดวัคซีน” ให้พนักงาน ทำอย่างไร? ไม่ถือเป็นเงินได้พนักงาน

• Update!!! ภาระภาษีกับสวัสดิการใหม่ในปี 2566 ที่ฝ่ายบุคคลต้องตามให้ทัน
• สนับสนุนพนักงาน WFH (Work From Home) จัดหาอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ระบบ VPN, โทรฟรี, ซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์พิสูจน์การใช้งานอย่างไร
• ปัญหาการคำนวณภาษีจากเงินได้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน

วิทยากรโดย รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

หัวข้อสัมมนา

1. ภาษีที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีต้องรู้
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
- กฎหมายใหม่ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด

2. เมื่อยื่นแล้วสามารถแก้ไขได้หรือไม่
- ลย.01
- กรณีพนักงานแจ้ง ลย.01 ผิด ใครต้องรับผิดชอบ

3. เกณฑ์การตรวจสอบของสรรพากรเกี่ยวกับประเภทรายได้ของพนักงานลูกจ้าง

4. ประเด็นการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องรู้เพราะมักถูกสรรพากรตรวจสอบ

5. เขียนสวัสดิการอย่างไรให้บริษัทลงรายจ่ายได้ และไม่เป็นรายได้พนักงาน

6. สวัสดิการที่ให้พนักงานจะเลือกให้แค่บางปีได้หรือไม่

7. Case Studies ทางภาษีที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงานที่สรรพากรมักตรวจสอบพร้อมวิธีการแก้ปัญหา
- การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษพนักงาน, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส
- เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารอยู่ในโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่
- ค่าคอมมิชชั่นมีหลักเกณฑ์การจ่ายอย่างไร
- ค่าครองชีพมีเงื่อนไขการจ่ายอยู่ที่เหตุผลใด
- ค่าจ้างคนขับรถต้องจ่ายทุกครั้ง? จ่ายเป็นรายเดือนได้หรือไม่ อย่างไร
- เบี้ยเลี้ยงจ่ายให้กับพนักงานฝ่ายไหน อัตราใด
- เบี้ยเลี้ยงจ่ายให้กับพนักงานฝ่ายไหน อัตราใด
- ค่าน้ำมันรถส่วนตัวของพนักงาน มีการอนุมัติและผ่านการตรวจสภาพหรือไม่
จ่ายตามจริงหรือเหมาจ่ายรายเดือน
- จ่ายค่าโทรศัพท์ให้พนักงาน
- โบนัสเป็นลักษณะผันแปรหรือคงที่ และจ่ายจากยอดขายหรือผลกําไร
- ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วย หรือไม่
- สนับสนุนพนักงาน WFH (Work From Home) จัดหาอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต ระบบ VPN,
โทรฟรี, ซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์พิสูจน์การใช้งานอย่างไร
- เปลี่ยน Smart Phone หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทุกปี
- จัดอบรมพนักงาน Public/In-House Training ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
ต้องทํารายงานอย่างไร กรณีใดต้องบันทึก VDO
- การประกันภัยกลุ่มพนักงาน ระบุผู้ใดเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์
- ซื้อประกันสุขภาพ/ประกันโรคติดต่อให้พนักงาน หรือให้พนักงานซื้อแล้วนํามาเบิกบริษัท
- ทุนการศึกษาของพนักงานต้องไปเรียนในด้านใด
- ทุนการศึกษาบุตรของพนักงานมีการกําหนดระดับการศึกษาหรือไม่
- ช่วยเหลืองานสมรส ต้องมีทะเบียนสมรสหรือไม่
- ช่วยเหลืองานศพ ต้องจัดทําพวงหรีดและวางไว้ ณ จุดใด
- ออกภาษีให้พนักงานต้องกําหนดในระเบียบหรือหนังสือสัญญา
- การเลี้ยงอาหารกลางวันและเครื่องดื่มต่างจากการให้น้ําดื่มอย่างไร
- การจัดกิจกรรมตามประเพณี, ทําบุญประจําปี, แข่งขันกีฬาสี, จัดงานปีใหม่
ระบุเหตุผลในการจัดอย่างไร
- การใช้รถประจําตําแหน่งของผู้บริหารหลังเลิกงานแล้วจอดที่ใด
- รถรับ-ส่งพนักงานต่างจากรถรับ-ส่งนักเรียนอย่างไร
- ให้พนักงานกู้ยืมเงินคิดดอกเบี้ยต่ํา หรือ 0%
- ให้หรือขายหุ้นแก่พนักงานในราคาต่ํากว่าราคาตลาด
- ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ลูกจ้างที่เป็นคนพิการ

8. การคํานวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ต้องระมัดระวัง
- เริ่มทํางานปีแรก
- ปรับเงินเดือนระหว่างปี
- เกษียณอายุ
- ลาออกจากงาน
- เลิกจ้าง
- ลาออกจากกองทุน

9. กรณีจ้าง Out source ต้องคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

10.เมื่อมีการทุจริตจะบังคับให้ชดใช้จากเงินเดือนได้หรือไม่ ในทางภาษีจะคํานวณอย่างไร

11.ตรวจสอบข้อบังคับการทํางาน และระเบียบสวัสดิการพนักงาน

12.ประเด็นสวัสดิการที่มีปัญหากับประกันสังคม

13.การลงรายจ่ายค่าอบรม 200% ต้องทําอย่างไร
- Public Training
- In-house Trainingนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

สถานที่

โรงแรม ฮิลตัน พัทยา
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba