ข้อควรระวังด้านบัญชีในการปิดบัญชีก่อนนำส่งงบการเงิน (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2225Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรข้อควรระวังด้านบัญชีในการปิดบัญชีก่อนนำส่งงบการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

  • ปัญหาที่มักพบข้อบกพร่องสำหรับรายการข้อมูลทางการบัญชีก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
  • การสอบทานวิธีการรรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี
  • ข้อควรระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน

 

วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1.ข้อควรระวังด้านมาตรฐานการบัญชี
1.1 การสอบทานความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงบการเงิน ที่นักบัญชีต้องระวังก่อนนำส่งงบการเงิน
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน
   - งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น
   - งบกระแสเงินสด
   - การตรวจทานหมายเหตุประกอบงบการเงินด้านนโยบายทางการบัญชี เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน และข้อมูลเพิ่มเติม
1.2 ปัญหาที่มักพบข้อบกพร่องสำหรับรายการข้อมูลทางการบัญชีก่อนที่จะนำส่งงบการเงิน
   - การตรวจกระทบยอดรายการใน Bank Statement
   - หลักการแก้ไขสินทรัพย์ การแสดงมูลค่าสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริงให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น และความครบถ้วนของการบันทึกหนี้สิน
   - หลักฐานประกอบ การเพิ่ม/ลดทุน และการเรียกชำระทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมาย การจ่ายเงินปันผลที่ต้องนำมาพิจารณาเพื่อบันทึกบัญชี
   - การสอบทานเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
1.3 การสอบทานวิธีการรรับรู้รายได้ และค่าใช้จ่ายก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - การสอบทานจุดรับรู้ค่าใช้จ่าย
   - ประเภทของรายการเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องนำมาพิจารณา
   - ประเภทของรายได้ และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - การสอบทานการรับรู้ค่าใช้จ่าย การพิจารณาหลักฐานและการควบคุมภายใน
1.4 ข้อควรระมัดระวังและแนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
   - การบันทึกรายได้รับล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ
   - การบันทึกค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   - การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ
   - การคิดค่าเสื่อมราคา/วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

2.ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับการปิดบัญชีที่มักผิดพลาด
2.1 การตรวจทานการนำเสนองบการเงิน ให้มีรายการย่อตามที่ถูกต้อง
2.2 การสอบทานการบันทึกบัญชีประเด็นด้านการประกาศจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามข้อกฎหมายในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
2.3 การวิเคราะห์บัญชียอดคงเหลือ ที่มีผลต่อการยกยอดไปใช้ในปีถัดไป หากไม่มีการตั้งยอดคงค้าง
2.4 การจัดทำแฟ้มเอกสาร เอกสารประกอบการปิดบัญชี

3. แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและนำส่งงบการเงินให้ถูกต้อง
3.1 การวางแผนการปิดบัญชีประจำปี การจัดทำงบการเงิน การประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งงบการเงินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 Update การนำส่งงบการเงินประจำปีและข้อควรระมัดระวังในการการนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ข้อควรระวังในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งงบการเงิน

4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba