หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน รุ่นที่ 5 ***เลื่อน...โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/1698

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรหลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารรับ-จ่ายเงินทางภาษี และการตรวจสอบ
งบแสดงฐานะทางการเงินของ...องค์การมหาชน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

Update หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่เจ้าหน้าที่ต้องทราบ
• หลักเกณฑ์การตรวจเอกสารรับ-จ่ายและข้อบังคับขององค์การมหาชน
• การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน
• ผลกระทบในทางภาษีกับการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขององค์การมหาชน

 

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

2. การตรวจเอกสารรับ-จ่ายตามหลักเกณฑ์สรรพากรและข้อบังคับขององค์การมหาชน
ว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ


3. การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินสําหรับองค์การมหาชน
• รายการบังคับที่ต้องระบุในใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบที่ใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
• การออกใบเสร็จรับเงินด้วยคอมพิวเตอร์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• ระบบควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินและการส่งคืนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
• วิธีการแก้ไขใบเสร็จรับเงินที่มีรายการผิดพลาดที่ถูกต้อง
• การออกใบเสร็จรับเงิน กรณีชําระเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินสด เช็คโอน ผ่านธนาคาร บัตรเครดิต
การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

4. การตรวจสอบใบกํากับภาษีซื้อ, ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ, ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
• จุดที่ต้องตรวจสอบและระวังเกี่ยวกับใบกํากับภาษี, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้

5. วิธีการจ่ายเงิน การบันทึกรายการจ่าย การกําหนดหลักฐานการจ่ายที่ผู้รับเงินออกให้

6. การตรวจกระทบยอดรายจ่ายกับยอดนําส่งภาษีหักณที่จ่ายเช่นภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 53,
ภ.ง.ด. 54 เป็นต้น


7. การตรวจสอบเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีใช้ระบบ e-Withholding Tax

8. การจ่ายเงินยืมและเงินสดย่อย วิธีการการบันทึกทะเบียนคุม การตรวจสอบเงินสดย่อย
คงเหลือ


9. การสรุปและจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนสําหรับองค์การมหาชน
 • เงินสนับสนุนจากภาครัฐ
 • รายได้จากกิจกรรมต่างๆ

10. การจัดทําและการตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขององค์การมหาชน (ผลกระทบในทางภาษี)

• สินทรัพย์
• หนี้สิน
• ทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น
• รายได้จากงบประมาณ, การให้บริการ, ดอกเบี้ย
• ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
• ค่าใช้จ่ายบุคลากร, การฝึกอบรม, การเดินทาง
• ต้นทุนการให้บริการ
• ค่าวัสดุและค่าใช้สอย, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าใช้จ่ายอื่น
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากรและการตรวจสอบภาษี

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba