กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3910Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

 

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง
บังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หลักพื้นฐาน “การคุ้มครองข้อมูล
   ส่วนบุคคล” Overview of Data Protection เกี่ยวข้องอย่างไร? กับงานฝ่ายจัดซื้อ
• บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่
• ชำแหละเอกสาในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารใดบ้างที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้อง
  กับกฎหมาย PDPA แนะนำการใช้เครื่องมือ (ฟรี) ที่ใช้ในการทำ Data Protection Policy
• กรณีที่ซัพพลายเออร์เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน มีผลกับกฎหมายฉบับนี้อย่างไร

 

บรรยายโดย อาจารย์เอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน

หัวข้อสัมมน

1. ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างทั่วไป

 • วิธีการจัดซื้อ จัดจ้างในรูปแบบต่างๆ
 • จำนวนวงเงินที่กำหนด ในวิธีการจัดซื้อ จัดจ้างแต่ประเภท
 • รายการในแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ หลักพื้นฐาน “การคุ้มครองข้อมูล
    ส่วนบุคคล” Overview of Data Protection เกี่ยวข้องอย่างไร? กับงานฝ่ายจัดซื้อ

 • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และบทบาทหน้าที่
 • ขอบเขตการบังคับใช้ของ PDPA
 • Lawful Basis ฐานทางกฎหมาย
 • หลักการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล
 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล มีกี่ประเภท
 • บทลงโทษ : โทษทางเพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง

3. ชำแหละเอกสาในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารใดบ้างที่ต้องปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้อง
   กับกฎหมาย PDPA แนะนำการใช้เครื่องมือ (ฟรี) ที่ใช้ในการทำ Data Protection Policy

 • ใบขอให้ซื้อ (PR – Purchase Requisition)        
 • ใบเสนอราคา(Quotation)
 • ใบสั่งซื้อ (PO – Purchase Order)             
 • ใบส่งของ(Delivery Note)
 • ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)   
 • เอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ค้ารายใหม่
 • เอกสารประเมินคู่ค้ารายใหม่
 • เอกสารตั้งเจ้าหนี้
 • เอกสารเพื่อขอเปิดเครดิตกับซัพพลายเออร์

4. กรณีรายละเอียด การดำเนินการ การตรวจสอบระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับซัพพลายเออร์

 • ฝ่ายจัดซื้อจะต้องตรวจสอบข้อมูลของซัพพลายเออร์ อะไรบ้าง
 • กรณีที่ซัพพลายเออร์เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน มีผลกับกฎหมายฉบับนี้อย่างไร
 • การจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของซัพพลายเออร์ จะต้องมีมาตราการอย่างไร?

5. คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งทีมงานในบริษัทเพื่อกำกับดูแล เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง
   ข้อมูลส่วนบุคคล

 • การพิจารณา เลือก เจ้าหน้าที่ ในทีมงาน

6. ความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเจ้าหน้าที่จัดซื้อ มีกรณีใดบ้าง
    และมีบทลงโทษอย่างไร?

7. ถาม-ตอบประเด็นปัญหา และตอบข้อสงสัยที่อาจจะมีเพิ่มจากที่บรรยาย

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba