วินัยลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/3408Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,103 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,638 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วินัยลงโทษพนักงานกระทำความผิด ปลดออก ไล่ออก

การออกหนังสือเตือน เลิกจ้าง
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

• กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย หรือเงินอื่นๆ ที่กฎหมายให้จ่ายแก่ลูกจ้าง
แต่นายจ้างไม่จ่าย
จะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

• อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม กรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้าง ที่ทำงานติดต่อ 20 ปี
จะต้องได้รับสิทธิค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน

• สาเหตุสําคัญ ของการปลดออก ไล่ออก ลาออก และประเภทการพ้นสภาพ
จากการเป็นพนักงานที่ลูกจ้างไม่ทราบ

• ประเภทและขั้นตอน ของการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
และสามารถเลิกจ้างพนักงาน โดยเป็นการเลิกจ้างอย่างเป็นธรรม

• กรณีลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมีกรณีอะไรบ้าง? จะต้องจ่ายเงินประเภทใด?
จ่ายเงินอย่างไร?วิทยากรโดย สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของวินัยและการลงโทษทางวินัย
▪ ความหมายของ “วินัย” และ “วินัยเกี่ยวกับการทำงาน”
▪ การโยกย้าย ลดตำแหน่งหน้าที่ เป็นการลงโทษทางวินัยหรือไม่
▪ วัตถุประสงค์ของวินัย และการลงโทษทางวินัย


2. วินัยและการลงโทษเกี่ยวข้องกับข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างไร?


3. ประเภทของวินัยเกี่ยวกับการทำงาน มีความหมายอย่างไร?


4. ขอบเขตของวินัยเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อความจำเป็นและเหมาะสม
ในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

▪ วินัยทางด้านสถานที่
▪ วินัยของวันเวลาทำงาน
▪ วินัยเกี่ยวกับความจำเป็น


5. วินัยที่่ดีมีลักษณะอย่างไร? ถูกใจและถูกต้อง ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
▪ ชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้
▪ สอดคล้องกับการทำงาน
▪ ถูกต้องตามกฎหมาย


6. อะไร? คือสาเหตุของการฝ่าฝืนวินัย จุดบอดของ HR ที่จะต้องระมัดระวัง


7. ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง? จะต้องดำเนินการอย่างไร
ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
▪ ตักเตือนด้วยวาจา ต้องทำเป็นหนังสือหรือไม่อย่างไร
▪ ตัด หรือ ลด สิทธิประโยชน์ทางด้านใดได้บ้าง
▪ การลงโทษพนักงานด้วยการภาคฑัณฑ์
▪ การลงโทษด้วยการพักงาน สามารถทำได้ต่อเมื่อลูกจ้างทำผิดสาเหตุใดบ้าง
▪ การเลิกจ้าง


8. หลักการในการกำหนดความผิดและโทษทางวินัย ควรจะต้องใช้หลักใด
ในการกำหนดความผิด
▪ เลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
▪ ตัวอย่างการกำหนดวินัย
▪ จำนวนครั้งของการทำผิด


9. ขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ทำผิดวินัย มีขั้นตอนอย่างไร?
▪ การรวบรวมหลักฐานที่มีอยู่
- พยานหลักฐาน (พยานบุคคล พยานเอกสาร)
▪ คณะกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัย
- การพักงานลูกจ้าง ขณะสอบสวน
▪ ลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน


10. การลงโทษทางวินัย (ขั้นสูงสุด) การเลิกจ้าง (Dismissal) จะต้องปฏิบัติอย่างไร
ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อป้องกันลูกจ้างฟ้องร้องภายหลัง
▪ กรณีใดบ้าง? ที่นายจ้างสามารถเลิกจ้าง (ไล่ออก) ได้อย่างถูกต้อง
▪ การจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษต่างๆ
ที่นายจ้างต้องจ่ายลูกจ้าง


11. HR ต้องทำการตรวจสอบเรื่องวินัย ขาด ลา มาสาย แต่งกายผิดระเบียบ
มาสายกลับก่อน ทะเลาะวิวาทดื่ม สุรา ฯลฯ ของพนักงานในสถานที่ทำงาน


12. กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าชดเชย หรือเงินอื่นๆ
ที่กฎหมายให้จ่ายแก่ลูกจ้างแต่นายจ้างไม่จ่ายจะต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

 

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องกรอกข้อมูล ผ่าน Google Forms
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
4. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
5. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
6. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba