Merger & Acquisition (M&A) กับภาระภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8022/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Merger & Acquisition (M&A)
กับภาระภาษีและกฎหมายอื่นที่ต้องวางแผน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline// CPD ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
 

วิทยากรโดย อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ และอาจารย์สุวินัย วัฒนากร

หัวข้อสัมมนา

1. การควบรวมกิจการมีแบบใดบ้าง
• Merger & Acquisition
• Takeover
• Business Partner/Joint venture
• Buy or Sale of Business/Assets

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบรวมกิจการที่ผู้บริหารและนักบัญชีต้องทราบ
• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
• กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัด
• พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กฎหมายอื่น ๆ

3. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการ M&A
• CIT
• WHT
• VAT
• SBT/SD

4. กลยุทธ์และประโยชน์ของการทำ M&A ที่ผู้บริหารต้องทราบพร้อมกรณีศึกษา
• Business Expansion
• Reorganization
• Diversification

5. วิธีการควบรวมกิจการและข้อดีข้อเสีย
• Amalgamation
• Share Acquisition
• Asset Acquisition

6. กรณีบุคคลธรรมดาโอนกิจการหรือควบรวมกิจการมีภาระภาษีอย่างไร แตกต่าง
จากนิติบุคคลหรือไม่

• การรับรูรายได้
• กำไร-ขาดทุน
• การคำนวณภาษี

7. การโอนกิจการแบบ “ขายหุ้น” และ “ขายทรัพย์สิน” ภาระภาษีมีอะไรบ้าง
และมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

• กรณีบุคคลธรรมดา
• กรณีนิติบุคคล

8. การขายหุ้นให้ Nominee จะเป็นจุดที่สรรพากรใช้ตรวจสอบภาษีหรือไม่
• ผลเสียหากต้องการขายหุ้นให้ Nominee
• บริษัทต่างชาติให้บริษัทในไทยถือหุ้นแทน

9. การทำสัญญาซื้อขายกิจการหรือควบรวมกิจการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
• MOU/LOI
• Sale&Purchase Agreement
• Shareholders Agreement

10. สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากการ M&A

11. Case Studies การควบรวมกิจการที่ช่วยในการวางแผนภาษี

12. จุดที่สรรพากรมักตรวจสอบจากการ M&A

 

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมออนไลน์ตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
   แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba