เทคนิคการเตรียมข้อมูลและการเขียนสรุปรายการกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54, ภ.พ.30,ภ.พ.36,ภธ.40 Workshop (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8015/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการเตรียมข้อมูลและการเขียนสรุปรายการกระทบยอด ภ.ง.ด.50,ภ.ง.ด.53,ภ.ง.ด.54, ภ.พ.30,ภ.พ.36,ภธ.40
Workshop 
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD ไม่สามารถนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีได้/ CPA นับชั่วโมงได้แบบไม่เป็นทางการ

 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องกระทบยอด
2. ความแตกต่างรายการทางภาษี กับ งบการเงินในการจัดทำรายการงานกระทบยอดและผลกระทบต่องบการเงิน
3. ข้อพิจารณาความแตกต่างของ ภ.ง.ด.50 , ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 พร้อมยกตัวอย่าง
4. สาเหตุของการที่จะต้องกระทบยอด ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
- เหตุจากรายได้และจุด Tax Point
- เหตุจากการประกอบธุรกิจ
- เหตุจากค่าใช้จ่าย
5. รายได้ที่ต้องเสียและไม่ต้องเสียใน ภ.ง.ด.50 VS ภ.พ.30
- รายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
- ความแตกต่างของการรับรู้รายได้จากขายสินค้า/ให้บริการ มีความแตกต่างอย่างไร
- ข้อเท็จจริงไม่ได้ขาย แต่กฎหมายถือเป็นการขายมีภาระภาษีอย่างไรและมีผลต่อการกระทบยอดทางภาษีหรือไม่
- รายได้ของกิจการนำเข้า-ส่งออกที่ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ที่มีความแตกต่าง
- บริจาคสินค้า/ทรัพย์สิน ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ต่างกันอย่างไร
- ค่าปรับ/สินไหม/ค่าเสียหาย มีผลกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ. 30 อย่างไร
- เงินช่วยเหลือ เงินให้เปล่า ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หรือไม่
- นำสินค้า/บริการไปใช้ในกิจการของตนเองต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หรือไม่
- ดอกเบี้ย เงินปันผล ต้องนำส่ง ภ.พ. 30 หรือไม่
- รายได้จากกิจการที่ไม่เสีย VAT แต่เสียภาษีเงินได้
- ฝากขาย กรณีทำสัญญาและไม่ทำสัญญาภาระภาษีต่างกันอย่างไร
- รายได้ขนส่งอย่างเดียวกับขายพร้อมขนส่งจะมีผลกับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 อย่างไร
- สินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30 ต้องตรงกันหรือไม่
- ให้สินค้าทดลองใช้ให้ลูกค้าต้องรับรู้รายได้หรือไม่และภาษีมูลค่าเพิ่มต้องนำส่งหรือไม่ หากไม่ต้องการนำส่งจะปฏิบัติอย่างไร
- การทำลายสินค้าถ้ากรณีที่แจ้งและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สรรพากรเสียภาษีต่างกันหรือไม่
6. ภ.พ 30 VS ภ.ง.ด.53, ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36 รายได้ -รายจ่าย ที่ต้องกระทบยอด
- การจ่ายเงินไปต่างประเทศกรณีบริการอยู่นอกราชอาณาจักร
- จ่ายค่าสินค้าโดยสินค้าอยู่นอกประเทศและส่งให้ลูกค้านอกประเทศ
- กรณีจ่ายเงินค่าบริการไปต่างประเทศและนำบริการมาใช้ในไทย
- บริษัทต่างประเทศส่งคนเข้ามาบริการในไทยจะต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือไม่ จะกระทบยอด ภ.ง.ด.53 กับ ภ.พ.30 อย่างไร
7. ภ.พ.30 VS ภ.ง.ด.50, ภ.ธ.40 ต้องกระทบยอดด้วยหรือไม่
- รายได้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะไม่ต้องเสีย VAT ทุกกรณีหรือไม่
- ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้ยืม ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่กรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสีย ภธ.40
- กู้ยืมจากกรรมการโดยกรรมการไม่คิดดอกเบี้ย
8. กรณีสรรพากรให้ปรับยอดภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.50 ให้เท่ากันจำเป็นต้องทำตามหรือไม่
- หากทำตามที่สรรพากรแนะนำจะมีผลกระทบอย่างไร
9. การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายการกระทบยอด
10. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรจากการยื่นแบบ ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.54 , ภ.พ.36 , ภธ.40
11. รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน PAEs & NPAEs กับ ผลกระทบในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแบบ ภ.ง.ด.50
- ความแตกต่างของรายได้ใน TFRS กับ ภ.ง.ด.50
- การกระทบยอด TFRS กับ ภ.ง.ด.50
- การจัดทำรายงานกระทบยอด TFRS กับ ภ.ง.ด.50 และ ภ.พ.30
13. เทคนิคการเขียนรายการกระทบยอดเพื่อการเสียภาษีและการยื่นแบบอย่างถูกต้อง
14. Workshop วิธีการเขียนรายงานการกระทบยอดเพื่อ.ตรวจสอบความถูกต้องและใช้ชี้แจงเมื่อสรรพากรขอตรวจสอบ
- รายได้ ภ.ง.ด. 50 และ ภ.พ. 30 ไม่ท่ากัน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba