ทักษะสำคัญของ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่ พร้อมรับมือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Essential Skills for Executive Assistant) (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/5210

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 10,700 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 12,840 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 
ทักษะสำคัญของ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่ พร้อมรับมือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (Essential Skills for Executive Assistant)
 
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 


• เรียนรู้หลักการบริหารและหลักคิดที่สำคัญ เพื่อเป็นคู่คิดผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มศักยภาพผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้บริหาร ด้านบริหารจัดการ
   และแปลงกลยุทธ์ของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติได้จริง
• พัฒนาทักษะด้าน Management, Leadership, Strategic และ Financial แบบรวบรัดครบสูตร

วิทยากรโดย อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ, ดร.บดี ตรีสุคนธ์ และ ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 1

1. Management & Leadership Skill

1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้บริหาร (เชิงบริหารจัดการ)

1.2 คุณสมบัติของผู้ช่วย ที่ผู้บริหารต้องการและคาดหวัง

1.3 การสร้างความเข้าใจตัวผู้บริหารและงานผู้บริหาร เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

1.4 การบริหารจัดงานให้สอดคล้องกับแผน/นโยบายของผู้บริหาร

  - การวางแผนงานให้เกิดความคล่องตัว และการบริหารเวลาทำงานอย่างรวดเร็ว
  - การรับมอบหมายงานจากผู้บริหาร และการสื่อสารส่งต่อวิสัยทัศน์
  - การมอบหน้าที่ให้ผู้อื่นกระทำ ด้วยเทคนิคการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม
  - การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างทีมงาน
  - การติดตามงานจากหน่วยงานต่างๆ และรายงานผล
  - การแก้ปัญหาให้ถูกต้องและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
  - การบริหารอารมณ์เมื่อต้องทำงานภายใต้สภาวะกดดัน

1.5 สรุปทักษะการคิดสำคัญที่ผู้ช่วยผู้บริหารจำเป็นต้องมี

  - การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking)
  - การคิดเชิงระบบ (System thinking)
  - การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Comparative thinking)
  - การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking)
  - การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
  - การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)


วันที่ 2

2. Strategic Skill

2.1 สูตรลัดการแปลงกลยุทธ์ของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ
  - ประเมินสถานการณ์ขององค์กรกำลังจะเติบโตไปในทิศทางใด
  - แนวทางการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย
  - ข้อจำกัดและแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

2.2 สรุปหลักการบริหารสำคัญในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ช่วยผู้บริหารควรทราบ
  2.2.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
           - รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
           - การประเมินความพร้อมและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและคนในองค์กร
  2.2.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
           - โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่อองค์กร
           - แนวทางการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3. Financial Skill

3.1 ทำความเข้าใจหน้าที่และประโยชน์ของงบการเงิน
3.2 การอ่านงบการเงินเบื้องต้น เพื่อเข้าใจฐานะทางการเงินของกิจการ
3.3 การวิเคราะห์ผลประกอบการรายผลิตภัณฑ์
3.4 ต้นทุนและอัตราการทำกำไร
3.5 Cash Flow กระแสเงินสด ส่วนสำคัญที่ควรรู้
3.6 เทคโนโลยีในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลต่อผู้บริหาร


   

 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.บดี ตรีสุคนธ์
ผศ.สุรัตน์ ลีรัตนชัย
คุณธเนศ เครือโสภณ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba