เจาะประเด็นภาษีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ...ธุรกิจผลิต จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ (หลักสูตรใหม่ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/1662

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.  
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.  
 

• เจาะลึกปัญหา รายได้-รายจ่าย พร้อมวิธีแก้ปัญหาเมื่อสรรพากรตรวจสอบ
• ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อขายเอง กับการรับจ้างผลิต ยา อาหารเสริม เวชสําอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์แตกต่างกันอย่างไร
• ธุรกิจผลิต จําหน่าย ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ กรณีใดต้องเสีย VAT , NON VAT หรือยกเว้น VAT


วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1.ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

2.ปัญหารายได้ของกิจการ
- จำหน่ายสินค้าแบบขายปลีกให้แก่ลูกค้าที่สนใจโดยตรง
   *ผ่านร้านค้าปลีก สาขาย่อยของบริษัท โดยมีการผลิต หรือส่งสินค้ามาจากสำนักงานใหญ่
   *ผ่านสำนักงานใหญ่
- จำหน่ายสินค้าแบบขายส่ง
   *ให้แก่โรงพยาบาล กลุ่มบริษัท ร้านขายยาทั่วไป
   *ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักร
- การจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทน
- เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัทต่างประเทศ
- การผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเอง
- การรับจ้างผลิตสินค้า
   *ใช้สูตรการผลิตของกิจการ
   *ใช้สูตรการผลิตของบริษัทลูกค้า
   *ความแตกต่างทางภาระภาษีระหว่างรับผลิตสินค้าตามออเดอร์ ที่ไม่ได้เป็นปกติธุระ กับการรับผลิตสินค้าที่
    กิจการผลิตอยู่แล้ว
- การจำหน่ายวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้า
- ค่าบริการซ่อมแซม ติดตั้ง ขนส่งสินค้า

3.ปัญหารายจ่ายของธุรกิจผลิต จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
- ซื้อนวัตกรรม สูตรการผลิต หรือผลิตภัณฑ์จากที่อื่นมาใช้ในกิจการ
- ซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตสินค้าในกิจการ
- นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทย
- ว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าจากในประเทศ และต่างประเทศให้ผลิตสินค้า
- จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์
- การตั้งโรงงานเพื่อวิจัย พัฒนา และผลิตสินค้า
- ส่งพนักงานไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ในการคิดค้นและพัฒนาสินค้า
- การจัดอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาสินค้า
- การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
- ทำการตลาดประชาสัมพันธ์สินค้า ออกบูธ โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์
- ค่ารับรองลูกค้า ค่าเดินทางไปปฏิบัติงานของพนักงาน
- ค่าแรงงาน โบนัส เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่นที่ให้แก่พนักงานขายหรือลูกจ้าง
- ค่าคอมมิชชั่นที่ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย
- บริจาคยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ต้องนำมาลงรายจ่ายหรือไม่
- เช่าคลังเก็บสินค้า              
- หักค่าเสื่อมราคาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการ

4.ปัญหาการจัดทำ Sale Promotion
- สินค้าที่แถม หากส่งให้ภายหลังต้องนำรายการมาลงในใบเสร็จหรือไม่
- ให้ส่วนลด รางวัล หรือประโยชน์อื่นใด แก่พนักงานที่ทำยอดจำหน่ายถึงเป้าเป็นค่าส่งเสริมการขาย
- การแถมสินค้าให้ลูกค้าจำเป็นต้องเป็นชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ขายหรือไม่
- ส่วนลดที่ให้เป็นเงินสด มีภาระภาษีแตกต่างกับส่วนลดที่ให้เป็นสิ่งของอย่างไร
- ส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีเรียกเก็บคืน และไม่เรียกเก็บคืน
- จำหน่ายสินค้าและแถมบริการ
- ส่งเสริมการขาย แตกต่างกับค่ารับรองอย่างไร

5.ภาระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวกับกิจการ ธุรกิจผลิต จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
- กรณีใดต้องเสีย VAT, ยกเว้น VAT หรือ NON VAT
- ประเภทของสินค้านำเข้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ปัญหาการนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้น VAT เพื่อบริจาคตามเงื่อนไขของรัฐ และบางส่วนนำไปใช้ในกิจการ
  จะสามารถพิสูจน์การใช้อย่างไรได้บ้าง
- นำเข้าวัคซีนเพื่อจำหน่าย แต่ต่อมาได้นำวัคซีนไปบริจาคให้สถานพยาบาล จะได้รับยกเว้น VAT เช่นเดียวกับการนำเข้า
  เพื่อบริจาคหรือไม่
- ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ให้ลูกค้าเพื่อทดลองใช้ ต้องเรียกเก็บ VAT จากลูกค้าหรือไม่
- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำใบกำกับภาษี
   *กรณีที่สินค้าในใบกำกับภาษีมีทั้ง VAT และ NON VAT
- มีกิจการทั้ง VAT และ NON VAT จะนำมาเฉลี่ยภาษีซื้ออย่างไร  
- การจัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  

6.การลงรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- จัดเก็บสินค้าไว้ที่สำนักงานใหญ่ และส่งให้สาขาย่อย หรือตัวแทนนำไปจำหน่าย
- โอนสินค้าจากสำนักงานใหญ่ไปเก็บไว้ที่สาขาย่อยเพื่อรอจำหน่าย
- ขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
- สินค้าที่นำไปเป็นตัวอย่าง ให้ลูกค้าทดสอบ หรือทดลองใช้
- ปัญหาการตรวจนับและตีราคาสินค้าคงเหลือ
- สินค้าชำรุด เสื่อมสภาพ หมดอายุ หรือสูญหาย
- สินค้าขาดหรือเกินจากรายงาน

7.กรณีใดบ้างที่ต้องหักภาษี ที่จ่าย
- จำหน่ายเครื่องมือแพทย์พร้อมบริการติดตั้ง
- จำหน่ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์พร้อมขนส่ง
- บริการดูแล ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ หลังการจำหน่าย
- ใบ PO ไม่ได้แยกค่าบริการกับการจำหน่ายยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์
- ส่วนลดที่ให้กับผู้ซื้อที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าไปขายต่อ

8.สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
- การผลิตยาจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี จากเดิมที่ไม่เคยได้รับการยกเว้น
- ประเภทของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของBOI 
- หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

9.การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีปี 2565-2566

10.การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ...50 และภ... 51 ปี 2566

11.เอกสารที่ใช้ในการผลิต จำหน่ายยา อาหารเสริม เวชสำอาง เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ที่ใช้พิสูจน์กับสรรพากรได้

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท์ :
02-2108100
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสุรศักดิ์ ทางออกที่ 4


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba