155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

รหัสหลักสูตร : 21/1145

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


155 ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline                 CPA นับชม.ไม่เป็นทางการได้
 


• รวมปัญหาที่พบมากที่สุดจากการทำงานของนักบัญชี พร้อมวิธีแก้ปัญหา
• การตรวจนับสินค้าสิ้นปี และการตรวจ Stock สินค้าของสรรพากร จุดที่ต้องระวัง!!!
• ส่งเสริมการขายสิ้นปี ทำอย่างไรไม่มีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ของขวัญปีใหม่ ค่ารับรอง ที่มักมีปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม!

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1.หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำใบกำกับภาษีแบบกระดาษ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

2. (60 ปัญหา) การออกและใช้ใบกำกับภาษีและภาษีซื้อของกิจการ
• โรงพิมพ์ พิมพ์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผิด ใช้ได้หรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
• ใบกำกับภาษีซื้อนำมาเจาะรูเข้าแฟ้ม..ขอคืน VAT ได้หรือไม่
• Running Number เลขที่ในใบกำกับภาษีโดยไม่ผ่านโรงพิมพ์ทำได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีออกรวมกับเอกสารทางการค้าอื่น ไม่มี คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” “ไม่ใช่ใบกำกับภาษี” และคำว่า“สำเนา”จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ผู้ขายลืมลงวันที่ในใบกำกับภาษี ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ผู้ซื้อแจ้งว่า ใบกำกับภาษีหาย ผู้ขายจะออกให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งทำได้หรือไม่
• ได้รับใบกำกับภาษีเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่ อย่างไร
• ใบกำกับภาษีซื้อไม่ใช่ที่อยู่ของผู้ซื้อ ขอคืน VAT ได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีระบุชื่อบริษัท แต่ที่อยู่ไม่ใช่ตามที่จดทะเบียน
• ใบกำกับภาษีที่เขียนรายการด้วยหมึกหลายสีจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ซื้อรถกระบะ จะนำใบกำกับภาษีซื้อมาขอคืนได้หรือไม่
• ต่อเติมหลังคารถกระบะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ที่สำนักงานใหญ่ขายสินค้า แต่ให้ลูกค้าไปรับสินค้าที่
• โกดังจะออกและส่ง มอบใบกำกับภาษีอย่างใดจึงจะถูกต้อง
• ประทับตรายางแจ้งย้ายที่อยู่ใหม่ในใบกำกับภาษีทำได้ หรือไม่
• ภาษีซื้ออันเกิดจากการซื้อของขวัญของรางวัลมาแจกลูกค้าขอคืนได้หรือไม่
• กิจการมีทั้ง VAT และ Non VAT จะนำใบกำกับภาษีมา
• ขีดฆ่าเพื่อออกให้แก่ลูกค้าได้หรือไม่
• ผู้ขายออกใบกำกับภาษีไม่ตรงกับ Tax Point ผู้ซื้อขอคืนภาษีได้หรือไม่
• สำเนาใบกำกับภาษีของผู้ขายสูญหาย จะแก้ปัญหาอย่างไร
• ส่งมอบสำเนาใบกำกับภาษีให้ลูกค้าเมื่อส่งมอบสินค้า
• ส่วนต้นฉบับจะส่งมอบเมื่อได้รับเงินจะทำได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีไม่มีคำว่า “ต้นฉบับ” นำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ระบุชื่ออาคารเพิ่มเติมในใบกำกับภาษีหรือไม่ระบุผู้ซื้อจะยังคงขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ภาษีซื้อจากการใช้ทางด่วนขอคืนได้อย่างไรถ้าไม่ได้ใบกำกับภาษีมา
• ลงรายงานภาษีซื้อซ้ำ 2 ครั้ง ใช้สิทธิขอคืน 2 ครั้งจะ แก้ไขอย่างไร
• ขายสินค้าพร้อมขนส่ง จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
• ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยส่งมอบสินค้าครบแล้วแต่ออกใบกำกับภาษีเพียง 80% มีปัญหาหรือไม่
• โรงพิมพ์ พิมพ์ที่อยู่ของผู้ออกใบกำกับภาษีผิดไปจะนำมาใช้ได้หรือไม่
• ผิดหรือไม่ ถ้าในใบกำกับภาษีไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ Tax ID เพราะผู้ซื้อเป็นคนต่างชาติ 
• ได้รับชำระค่าสินค้าล่วงหน้า ได้รับเงินมัดจำก่อนส่งมอบสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่อย่างไร
• ออกใบกำกับภาษีผิดพลาดจะขีดฆ่าแก้ไขได้หรือไม่
• ออกเลขใบกำกับภาษีไม่เรียงตามลำดับก่อนหลังทำได้หรือไม่ สิ่งที่ต้องระบุ
• ภาษีซื้อจากการนำเข้าตามใบเสร็จกรมศุลกากรมียอดเกิน 7% จะขอคืนได้เท่าไหร่
• นำ “บิลเงินสด/ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี” มาขีดฆ่าคำว่า “บิลเงินสด” ทำได้หรือไม่
• ออกใบกำกับภาษีคำนวณ VAT น้อยกว่า 7% เพราะปัดเศษทศนิยม
• มีค่าใช้จ่ายหลายบริษัทในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่    
• การให้ส่วนลดออกใบกำกับภาษีอย่างไร
• ซื้อของสมนาคุณลูกค้า ขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ภาษีซื้อจากการซื้ออาหารหรือผ้ามาตัดแบบฟอร์มให้พนักงานขอคืนได้หรือไม่
• ลูกค้าซื้อสินค้าหลายรายการ จะออกใบกำกับภาษีต่อเนื่อง 2 แผ่นได้หรือไม่
• การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อมีการจำกัดวงเงินเท่าใดหรือไม่
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องนำมาลงในรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายอย่างไร
• ใช้ตรายางประทับชื่อ-ที่อยู่ ผู้ซื้อในใบกำกับภาษีได้หรือไม่
• นำสินค้ามาใช้ในกิจการที่ไม่ต้องเสีย VAT และกรณีที่ต้อง เสีย VAT
• โอนเงินค่าบริการผ่านบัญชีธนาคารโดยผู้รับจ้างไม่ทราบจะแก้ไขได้อย่างไร
• ภาษีซื้อจากการซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้พนักงานใช้ขอคืนได้หรือไม่
• ออกใบกำกับภาษีโดยแสดงที่อยู่ของผู้ออกไม่ครบตามที่จดทะเบียน VAT ไว้ผู้ซื้อจะขอคืนได้หรือไม่
• ออกใบกำกับภาษีโดยมีที่อยู่ของผู้ซื้อไม่ครบถ้วนตามที่จดทะเบียน VAT จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ใบกำกับภาษีไม่ระบุเลขที่ แต่ระบุชื่ออาคารของผู้ซื้อสินค้าจะขอคืนได้หรือไม่
• ขายสินค้าให้ส่วนราชการโดยออกใบกำกับภาษีไม่ลงวันที่

3. (15 ประเด็น) Tax Point ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 

4. (8 ประเด็น) ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

5. (15 ประเด็น) ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการส่งเสริมการขาย

6. (30 ประเด็น) ปัญหาการขอคืนภาษีซื้อ

7. (10 ประเด็น) การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

8. (5 ประเด็น) การเฉลี่ยนภาษีซื้อ

9. (10 ประเด็น) ภาษีซื้อต้องห้ามแต่ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้ามที่ลงรายจ่ายได้ และลงรายจ่ายไม่ได้

10. ประเด็นการตรวจสอบของสรรพากรที่ต้องระวัง

11.ประเด็นการขอลดหรืองดเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba