ผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี NPAEs และ PAEs ที่สำคัญ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/1955Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,889 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 3,424 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
NPAEs และ 
PAEs ที่สำคัญ

 (การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี NPAEs ฉบับใหม่! บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.
 
  • การปรับปรุงมาตรฐานบัญชี NPAEs ฉบับใหม่!! บังคับใช้ 1 มกราคม 2566

  • ชี้ความแตกต่าง และผลกระทบทางภาษีกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี
    (ผลประโยชน์พนักงาน, ต้นทุนการกู้ยืม, การรับรู้รายได้,  การรวมธุรกิจ และสัญญาเช่า)
  • การรับรู้รายได้ทางภาษี พร้อมวิธีการปรับปรุงความต่างของบัญชีและภาษี
  • Update กฎหมาย และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2023 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

หัวข้อสัมมนา

1. เตรียมรับมือการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่บังคับใช้ 1 มกราคม 2566 

2. ภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
ที่สำคัญ
- ผลประโยชน์ระยะส้ัน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พักอาศัย
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เช่น บำนาญ บำเหน็จ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ
- ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนๆ เช่น ผลประโยชน์จากการทำงานครบ 10 ปี
- ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
3. ผลกระทบทางภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุน
การกู้ยืมที่สำคัญ
- ต้นทุนการกู้ยืมเริ่มต้นรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เม่ือใด แตกต่างทางบัญชีกับภาษีจุดใด
- การหยุดพักรวมต้นทุนการกู้ยืมเมื่อการพัฒนาสินทรัพย์หยุกชะงักต่อเนื่องเป็นเวลานานได้หรือไม่
- ต้นทุนการกู้ยืมเริ่มจะสิ้นสุดรวมเป็นต้นทุนของสินทรัพย์เมื่อใด
- ผลกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมมาก่อสร้างจะปฏิบัติติอย่างไร ประเด็นปัญหา
กรณีตัวอย่าง
4. ผลกระทบภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง การรับรู้รายได้ ที่สำคัญ
- การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานบัญชี NPAEs และ PAEs (TFRS15)
     • ขายพร้อมแถมบริการ
     • ขายพร้อมแจกคูปองส่วนลด
     • ขายและให้สิทธิคืน
- การรับรู้รายได้ทางภาษี วิธีการปรับปรุงความต่างของบัญชีและภาษี
- ขายสินค้าต่ำกว่าทุนจะถูกประเมินรายได้และภาษีเพิ่มไหม 

5. ผลกระทบภาษีอากร ความแตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ที่สำคัญ
- การซื้อทรัพย์สิน
- การตัดจำหน่ายอายุการใช้งาน
- ผลตอบแทนจากการรวมธุรกิจ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
6. ผลกระทบภาษีอากรความแตกต่างกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ที่สำคัญ
- สัญญาเช่าเงินทุน
- การรับรู้สินทรัพย์/ หนี้สิน
    • ด้านผู้ให้เช่า
    • ด้านผู้เช่า
    • กรมสรรพากรยอมให้รับรู้รายได้รายจ่ายของสัญญาเช่า ต่างจากบัญชีอย่างไร 
    • เงินมัดจำค่าเช่าทรัพย์สิน หรือค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ต้องรับรู้รายได้ทางภาษีอย่างไร 

7. ผลกระทบที่ต้องปรับปรุงทางภาษีอากรของทั้ง 5 มาตรฐานข้างต้น 

8. Update กฎหมายและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปี 2023 ที่มีผลต่อการบันทึกบัญชี 

9. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

เงื่อนไขการเข้าอบรม
1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand) หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ในระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังเสร็จสิ้นการอบรม


** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) **

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba